ข่าว

เช็กด่วน คดีค้าออนไลน์ ราชกิจจาฯประกาศ ตั้งแผนก"คดีค้าออนไลน์"ในศาลแพ่ง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เหตุคดีค้าขายออนไลน์พุ่ง ราชกิจจาฯ ออกประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง แบบเบ็ดเสร็จให้เป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ

21 ธ.ค. 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง ด้วยปัจจุบันการซื้อขายสินค้าหรือบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นที่แพร่หลายและ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดข้อพิพาทตามมาเป็นจำนวนมาก

 

แต่ช่องทางระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ไม่เอื้อ ต่อการที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย จากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สุจริต จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งแผนกคดีซื้อขาย ออนไลน์ขึ้นในศาลแพ่งให้เป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ

เช็กด่วน คดีค้าออนไลน์  ราชกิจจาฯประกาศ ตั้งแผนก"คดีค้าออนไลน์"ในศาลแพ่ง

 

ซึ่งผู้ที่มีข้อพิพาทอันเกิดจาก การบริโภควิถีใหม่สามารถเข้าถึงศาลและใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองได้โดยสะดวก เพื่อระงับ ข้อพิพาทระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรมและเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วย ยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศ ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อีกทางหนึ่ง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมออกประกาศให้จัดตั้งแผนกในศาลแพ่ง ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้ง แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง"

 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ "คดีซื้อขายออนไลน์" หมายความว่า คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ (๑) ที่เกิดจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

เช็กด่วน คดีค้าออนไลน์  ราชกิจจาฯประกาศ ตั้งแผนก"คดีค้าออนไลน์"ในศาลแพ่ง

 

ข้อ ๔ ให้จัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ขึ้นในศาลแพ่ง โดยให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ คดีซื้อขายออนไลน์ ดังต่อไปนี้

 

(๑) คดีซื้อขายออนไลน์ที่เกิดขึ้นในเขตศาลแพ่ง

 

(๒) คดีซื้อขายออนไลน์ที่ศาลแพ่งรับไว้พิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม และ มาตรา ๑๙/๑ แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม การ ดำเนินการเต็มรูปแบบ ในทุกขั้นตอนของกระบวนพิจารณา คดีใดไม่อาจดำเนินการดังกล่าวได้ ไม่ให้ถือว่าเป็นคดีของแผนกและ ให้ดำเนินกระบวนพิจารณาไปอย่างคดีปกติ

 

ข้อ ๕ การจัดตั้งแผนกตามข้อ ๔ ไม่ห้ามโจทก์ที่จะใช้สิทธิฟ้องร้องอย่างคดีปกติ

 

ข้อ ๖ ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่งเป็นผู้รับผิดชอบงาน ในแผนกหนึ่งคน และให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งจัดให้ผู้พิพากษาที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านคดีซื้อขาย ออนไลน์จำนวนตามที่เห็นสมควร เป็นผู้พิพากษาประจำแผนก มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา พิพากษาคดีซื้อขายออนไลน์ ตลอดจนช่วยเหลือผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกในการบริหารและดำเนินงานต่าง ๆ ของแผนกให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งอาจมอบหมายให้ ผู้พิพากษาอื่นนอกจากวรรคหนึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีซื้อขายออนไลน์ก็ได้

 

ข้อ ๗ แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่งจะเริ่มทำการเมื่อใด ให้เป็นไปตามประกาศ ของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง คดีซื้อขายออนไลน์ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในแผนกคดีผู้บริโภคของศาลแพ่งในวันเปิดทำการ แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ ให้แผนกคดีผู้บริโภคซึ่งคดีนั้นค้างพิจารณาอยู่ดำเนินการต่อไปจนเสร็จ

 

ข้อ ๘ ให้สำนักงานศาลยุติธรรมสนับสนุนด้านงบประมาณและการด าเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ศาลแพ่ง เพื่อให้เปิดทำการแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ได้ตามกำหนดเวลาที่ประกาศไว้ และสามารถให้บริการแก่ผู้ที่มีอรรถคดีได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

ข้อ ๙ ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งรักษาการตามประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>>

ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด