ข่าว

เช็คเลย ห้ามโฆษณาสินค้า-บริการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง เรื่อง  กำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม รวมถึงข้อความที่ใช้หรืออ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

 

21 ธ.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง เรื่อง  กำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม  ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

 

สำหรับสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการห้ามโฆษณาสินค้า-บริการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม รวมถึงข้อความที่ใช้หรืออ้างอิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ โดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็นข้อความที่กฎหมายกำหนด

 

 

 

เช็คเลย ห้ามโฆษณาสินค้า-บริการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

สำหรับการกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ได้แก่ ข้อความผู้ประกอบธุรกิจจะจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค หรือจัดให้มีการให้ของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า

 

เช็คเลย ห้ามโฆษณาสินค้า-บริการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ประกาศ ลงราชกิจจาฯ

 

“ข้อความโฆษณาขายห้องชุดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นอาคารชุดหรือจดทะเบียนเป็นอาคารชุดแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขที่กำหมายกำหนด ข้อความโฆษณาขายที่ดินโดยการแบ่งขายเป็นแปลงย่อยไม่ว่าจะเป็นการขายเฉพาะที่ดิน หรือขายที่ดินพร้อมอาคารโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด”

 

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการโฆษณาสินค้าและบริการ ทำให้การกำหนดข้อความโฆษณาอย่างอื่นที่เป็น การไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงการกำหนดข้อความโฆษณาดังกล่าว ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. ๒๕๖๔

logoline