ข่าว

การสำรวจ "แบรนด์" ครั้งยิ่งใหญ่กับรางวัล สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง

การสำรวจ "แบรนด์" ครั้งยิ่งใหญ่กับรางวัล สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การจัดอันดับความแข็งแกร่งของ "แบรนด์" เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อชี้นำสังคม โดยความแข็งแกร่งของ แบรนด์ มาจากการประเมินซึ่งครอบคลุม 4 มิติ

ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล "สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง"(The Most Powerful Brands of Thailand)”ใน 30 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นการสำรวจแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand  ให้แก่ผู้บริหารองค์กรของแบรนด์ที่ได้รับคะแนนความแข็งแกร่งของแบรนด์สูงที่สุดในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การจัดอันดับความแข็งแกร่งของ"แบรนด์"นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเพื่อชี้นำสังคม ซึ่งภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้ทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการประกาศผลสุดยอด "แบรนด์ทรงพลัง" ทุก 2 ปี โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5

 

โดยความแข็งแกร่งของ "แบรนด์" มาจากการประเมินซึ่งครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์ (Usage) และภาพลักษณ์อันโดดเด่น (Image) ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จของแบรนด์ทั้งในด้าน Market Share, Mind Share และ Heart Share อย่างครบถ้วน

การสำรวจ "แบรนด์" ครั้งยิ่งใหญ่กับรางวัล สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง

ในงานดังกล่าวยังได้มีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ The Five Forces of Brand Power โดย รศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี และ รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท์ หัวหน้าโครงการวิจัย ถอดรหัสเติมขุมพลังแห่งกลยุทธ์สู่การเป็น"สุดยอดแบรนด์" ที่ทรงพลังมีความแข็งแกร่งที่สุดในประเทศ จำนวน 30 แบรนด์

 

ซึ่งนอกจากการวิจัยเชิง Quantitativeโดยเก็บข้อมูลจากลูกค้าจำนวนมากที่สุดถึง 24,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ เพื่อหาสุดยอดแบรนด์ทรงพลังแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารแบรนด์เหล่านี้เพื่อทราบถึงขุมพลังของกลยุทธ์อันนำไปสู่ความเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งแม้แต่ในสภาวะที่เต็มไปด้วยความผันผวนของโลก สุดยอดแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ยังคงประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้นจากพลังต่อไปนี้

 

พลังที่ 1 พลังแห่งความเข้าใจรอบด้าน : 360 Synchronized มากกว่าความเข้าใจลูกค้า แบรนด์ต้องรู้ใจลูกค้า เข้าใจถึงความปรารถนา เสมือนเชื่อมต่อโดยตรงกับความคิดและความรู้สึกส่วนลึกของลูกค้า  

 

พลังที่ 2 พลังแห่งการเชื่อมต่อ : Seamless มากกว่าการสร้างประสบการณ์ในแต่ละ touchpoint แบรนด์ต้องอยู่เคียงข้างและเชื่อมโยงกับลูกค้าด้วยประสบการณ์อันน่าประทับใจแบบไร้รอยต่อกับลูกค้า

 

พลังที่ 3 พลังแห่งการดูแลใส่ใจ :Simple มากกว่าความสะดวก แบรนด์ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริการให้เกิดความง่ายที่สุดตลอด Customer Journey เพื่อให้ความสบายทั้งกายและใจ ทำให้เกิด peace of mind แก่ลูกค้าอย่างแท้จริง 

 

พลังที่ 4 พลังแห่งการมองการณ์ไกล : Visionary Speed มากกว่าการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง แบรนด์ต้องตอบสนองอย่างฉับไวและทันเหตุการณ์อย่างมีวิสัยทัศน์

 

และพลังที่ 5 พลังแห่งความห่วงใยทุกภาคส่วน :Spiritual มากกว่าการเอาใจใส่ดูแลลูกค้า แบรนด์ต้องมีจิตวิญญาณที่จะดูแลทุกภาคส่วนและสังคม

 

 

โดย  รศ. ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์ หัวหน้าทีมในการเก็บข้อมูลในโครงการวิจัย กล่าวถึงที่มาของงานวิจัยนี้ว่า งานวิจัยเพื่อค้นหา "แบรนด์" ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทยนี้เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชาการตลาดโดยได้จัดทำขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563 โดยได้ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย อายุระหว่าง 18-69 ปี

 

โดยแบ่งเป็น 5 ช่วงอายุ จำนวน 24,000 ตัวอย่าง จากทุกส่วนของประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,000 ตัวอย่าง และอีก  12,000 ตัวอย่างใน13 จังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ในทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจซื้อและเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ด้วยตนเอง การเก็บข้อมูลนี้ยังมีการกระจายโควตาการเก็บอย่างทั่วถึงทั้งเพศและช่วงวัยให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ จึงถือเป็นการประเมิน"แบรนด์"ที่มีการวัดพลังความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่มีความครบถ้วนทุกมิติ มีความเป็นกลาง และน่าเชื่อถือถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง  

 

โดย รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand จึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นเครื่องยืนยันว่าแบรนด์ที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม  สำหรับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailandครั้งที่ 5 ใน 30 อุตสาหกรรม แบ่งเป็นแต่ละกลุ่ม  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและครัวเรือน(Personal Care & Household Products)กลุ่มยานยนต์ (Automotive and Energy) กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยี(Technology Products &
Service) กลุ่มอาหารและขนมขบเคี้ยว (Food & Snacks) กลุ่มเครื่องดื่ม (Beverage)  กลุ่มร้านอาหารและบริการทางการเงิน (Restaurant & Financial Service)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด