ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี หนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ "นาแปลงใหญ่"

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี หนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ "นาแปลงใหญ่" พร้อมการรับรองมาตรฐานยกระดับการปลูกข้าวแก่เกษตรกร

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี กล่าวว่า "โครงการนาแปลงใหญ่"ของทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปี 2564 ทั้งหมด 5 กลุ่ม  พื้นที่ทั้งหมด 11,482 ไร่ ได้แก่

 

กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหนองหงษ์  อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีสมาชิก 50 ราย พื้นที่ 500 ไร่ เริ่มโครงการปี 2562  กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีสมาชิก 410 ราย พื้นที่ 9,295 ไร่ เริ่มโครงการปี 2562

 

กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีสมาชิก 30 ราย พื้นที่ 464 ไร่ เริ่มโครงการปี 2563

 

กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีสมาชิก30 ราย พื้นที่ 326 ไร่ เริ่มโครงการปี 2563 และกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว มีสมาชิก 46 ราย พื้นที่ 897 ไร่ เริ่มโครงการปี 2564  

 

โดยในปี 2565 เกษตรกรเข้าร่วม "โครงการนาแปลงใหญ่" ทั้งหมด 3 กลุ่ม พื้นที่ทั้งหมด 1,687 ไร่ ได้แก่ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีสมาชิก 30 ราย พื้นที่ 464 ไร่ เริ่มโครงการปี 2563 กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีสมาชิก 30 ราย พื้นที่ 326 ไร่ เริ่มโครงการปี 2563 กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีสมาชิก 46 ราย พื้นที่ 897 ไร่ เริ่มโครงการปี 2564

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี หนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ \"นาแปลงใหญ่\"

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เข้าไปส่งเสริมเกษตรกร "นาแปลงใหญ่" โดยดำเนินกิจกรรม ได้แก่ 1.จัดเวทีชุมชน 2.จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด 3.จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และ

 

4.ติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ในปี 2564 นี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี มีการวางแผนเป้าหมายให้กับเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ได้รับการรับรอง GAP SEED จำนวน 12 ราย จากสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 55 ราย พร้อมทั้งมีการส่ง
เสริมให้สมาชิกกลุ่มได้รับการรับรอง GAP SEED เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และในปี 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ได้เตรียมวางแผนการดำเนินการขอการรับรอง GAP SEED ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อีกด้วย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี หนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ \"นาแปลงใหญ่\"

นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วม "โครงการนาแปลงใหญ่" จะต้องมีข้อปฏิบัติ โดยเกษตรกรต้องมีการร่วมตัวกัน 30 คน ขึ้นไป และมีพื้นที่ 300 ไร่ ขึ้นไป โดยไม่จำเป็นต้องเป็นแปลงติดกันเป็นผืนเดียว แต่ควรมีพื้นที่อยู่ภายในชุมชนใกล้เคียงกัน เกษตรกรต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการและควรมีกระบวนการเข้าร่วมกลุ่ม แต่หากยังไม่เป็นกลุ่ม ต้องเป็นกลุ่มที่สามารถนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นกลุ่มต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ