ข่าว

"ศาลทหาร"ออกระเบียบกรณีกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นฯ

"ศาลทหาร"ออกระเบียบกรณีกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญใน "ศาลทหารสูงสุด" ว่าด้วยการดำเนินการกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญใน "ศาลทหารสูงสุด" ว่าด้วยการดำเนินการกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพพ.ศ. ๒๕๖๔

 

ความว่า โดยที่มาตรา ๖ วรรคหนึ่งและวรรคสามของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้การที่ "ศาลทหาร" จะใช้บทบัญญัติทางกฎหมายที่มีโทษทางอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบังคับแก่คดีใด

 

ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้ง พร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นหมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพและมิใช่กรณีบทบัญญัตินั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและยังไม่มีคำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญใน"ศาลทหารสูงสุด"

 

ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้นหากศาลเห็นว่าเป็นเหตุผลอันสมควรให้ศาลส่งความเห็นต่อหัวหน้าสำนักตุลาการทหารเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญใน"ศาลทหารสูงสุด"วินิจฉัย 

ในกรณีที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญใน"ศาลทหารสูงสุด"มีคำสั่งยกคำ ร้องหรือมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติกฎหมายยังมีความจำเป็นหรือสอดคล้องกับสภาพการณ์หรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพให้ "ศาลทหารสูงสุด" แจ้งให้ศาลทราบเพื่อแจ้งให้ผู้ร้อง และผู้คัดค้านทราบโดยเร็วแล้วให้ศาลนั้นดำเนินการพิจารณาและมีคำพิพากษาต่อไป(ข้อ ๒๙ ของระเบียบฯ )

 

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญใน"ศาลทหารสูงสุด"มีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่ศาลเสนอความเห็นหมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ ให้ "ศาลทหารสูงสุด" แจ้งให้ศาลทราบเพื่อแจ้งให้ผู้ร้อง และผู้คัดค้านทราบโดยเร็วและเพื่อพิจารณาใช้ดุลพินิจไม่ลงโทษ ลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือกำหนดสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายแตกต่างจากที่กฎหมายกำหนดตามที่เห็นสมควร

 

ทั้งนี้สภาพบังคับที่เป็นผลร้ายแตกต่างจากที่กฎหมายกำหนดหมายถึง สภาพบังคับที่ไม่ใช่โทษอาญาและมีความร้ายแรงน้อยกว่าโทษที่กฎหมายกำหนดให้ศาลลงได้สำหรับความผิดนั้น เช่น การรอการกำหนดโทษหรือการรอการลงโทษในคดีที่ตามกฎหมายไม่อาจรอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษได้การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้แก่จำเลยแทนการลงโทษ การนำเงื่อนไขคุมประพฤติมาใช้แทนการลงโทษ ( ข้อ 30 ของระเบียบฯ )

 

 

สำหรับระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญใน"ศาลทหารสูงสุด"ว่าด้วยการดำเนินการกรณีบทบัญญัติกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีทั้งหมด 31 ข้อ 

 

รายละเอียดดังนี้ 

"ศาลทหาร"ออกระเบียบกรณีกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นฯ

 

"ศาลทหาร"ออกระเบียบกรณีกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นฯ

"ศาลทหาร"ออกระเบียบกรณีกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นฯ

"ศาลทหาร"ออกระเบียบกรณีกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นฯ

 

"ศาลทหาร"ออกระเบียบกรณีกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นฯ

"ศาลทหาร"ออกระเบียบกรณีกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นฯ

"ศาลทหาร"ออกระเบียบกรณีกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นฯ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด