ข่าว

นายกฯลงนาม คลอดกก.ตรวจสอบกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษกลั่นกรองนักโทษคดีโกง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกฯ ลงนามคำสั่งสำนักนายกฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ ให้เข็มชัย ชุติวงศ์  อดีตอัยการสูงสุด และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นประธาน

 

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 337 / 2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ   

 

เนื้อหาคำสั่งระบุว่า ตามที่มีพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ ฯ  ประกอบการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการบังคับใช้พระราชกฤษฏีกาดังกล่าวอันอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร จึงสมควรใช้ระยะเวลาในช่วงนี้ กลั่นกรองและตรวจสอบหลักเกณฑ์และกระบวนการในชั้นของกรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และถูกต้องเป็นธรรม ตลอดจนสมควรมีข้อเสนอแนะมาตรการในการดำเนินการต่อไปในอนาคตเพื่อให้การขอพระราชทานอภัยโทษบังเกิดประโยชน์ต่อผู้ต้องโทษและสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญอภัยทานในวาระและโอกาสพิเศษ 

 

นายกฯลงนาม คลอดกก.ตรวจสอบกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษกลั่นกรองนักโทษคดีโกง

คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษ ซึ่งในที่นี้คือ พระราชกฤษฏีกาอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2564 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่รักษาตามพระราชกฤษฏีดังกล่าวและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 

นายกฯลงนาม คลอดกก.ตรวจสอบกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษกลั่นกรองนักโทษคดีโกง

1. นายเข็มชัย ชุติวงศ์  ประธานกรรมการ อดีตอัยการสูงสุด และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

 

ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย 

 

2.นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี  เลขาธิการสำนักงาศาลยุติธรรม 

 

3.นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ 

 

4.นายปกรณ์  นิลประพันธ์  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา 

 

5.พล.อ.ประชาพิพัฒน์ วัจนะรัตน์  เจ้ากรมพระธรรมนูญ 

 

6.นายชยาวุธ  จันทร  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

7.นายวิทยา สุริยะวงศ์   อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 

8. นายพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 

สำหรับคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 

1. มีอำนาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความเป็นมาการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการขอรับพระราชทานอภัยโทษและการกำหนดชั้นนักโทษของกรมราชทัณฑ์ เพื่อป้องกันมิให้นักโทษเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับตามกฎหมายและอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

2.ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการในการชี้แจงข้อมูล ส่งเอกสาร ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด  

 

3.ให้ประธานกรรมการรางานผลการตรวจสอบตามข้อ 2 พร้อมกับข้อเสนอแนะ หรือแนวทางแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่มีคำสั่งฉบับนี้  

 

4. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ  ที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปเป็นตามพระราชกฤษฏีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 ตามระเบียบทางราชการ หรือ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แล้วแต่กรณีโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงาน ป.ย.ป.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ