ข่าว

เผยมหาดไทยรับรองจดทะเบียน"มูลนิธิช่องส่องผี" ลงประกาศราชกิจจาฯ แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่  ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครปฐม เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง"มูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี"  ซึ่งมี"บ๊วย" เชษฐวุฒิ วัชรคุณ เป็นรองประธานมูลนิธิ และทีมงานแล้ว

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.64  ราชกิจจาฯ เผยแพร่  ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครปฐม เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี 

 

โดยระบุว่า  ด้วย นายศราวุฒิ วรพัทธ์ทวีโชติ ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี ต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครปฐม มีใจความสำคัญตามข้อบังคับของมูลนิธิ ดังนี้

 

1. มูลนิธิชื่อ “มูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี”

 

๒. วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ

๒.๑ เพื่อสนับสนุน ศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม สาธารณสุข และสาธารณประโยชน์ ทุกประเภท

๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกอันดีงามในสังคมไทย

๒.๓ ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อปรับความสุขอันดีของสังคมไทย

๒.๔ เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

๒.๕ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

 

๓. สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ เลขที่ ๘๖๙ / ๙๘ ซอย ๙ หมู่บ้านคาซ่าซิตี้นครปฐม ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

๔. ทรัพย์สินของมูลนิธิเริ่มแรก คือ เงินสดจำนวน ๓๐๐,๐๐๐. -บาท (สามแสนบาทถ้วน )

 

๕. การจัดการมูลนิธิในวาระเริ่มแรก มีคณะกรรมการด าเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

 

๕.๑ นายศราวุฒิ วรพัทธ์ทวีโชติ ประธานกรรมการ

๕.๒ นายเชษฐวุฒิ วัชรคุณ รองประธานกรรมการ

๕.๓ นางสาวสุระประภา หิรัญปุณญะโชติ กรรมการและเลขานุการ

๕.๔ นายกฤษณ์ ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ กรรมการและเลขานุการ นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครปฐม ได้อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียน ลำดับที่ นฐ ๓/๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจ ชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

อนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

นายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครปฐม

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

 

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนครปฐม เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิครอบครัวช่องส่องผี"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ