ข่าว

"ครม."สั่งเบรกโครงการจะนะ มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ SEA

ชาวบ้านเฮ "ครม." สั่งเบรกโครงการจะนะ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ SEA เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย นายกฯ สั่งให้มี คกก.เฉพาะดูแลปัญหาที่ดิน รวมทั้งให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย"คณะรัฐมนตรี"มีมติรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติม องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม ก้าวหน้าแห่งอนาคต ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 330/2564

 

มอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการดังกล่าวและรับทราบข้อเสนอของรองนายกฯในฐานะประธานคณะกรรมการ ให้มีการจัดทำผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(Strategic Environmental Assessment: SEA) และแผนแม่บทต่าง ๆ โดยให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ และให้รับข้อเสนอของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีห่วงใยข้อเรียกร้องของประชาชน โดยสั่งให้มีคณะกรรมการเฉพาะ เพื่อดูแลปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขข้อห่วงใยและความเดือดร้อนของประชาชน โดยเป้าหมายของโครงการฯ มุ่งสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้ผลักดันให้มีการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการต่าง ๆ สำหรับการจัดทำ SEA  ในโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต จะประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วมร่วมในทุกมิติ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ก่อนที่จะมีการดำเนินการต่อไป  นายธนกรฯ กล่าว 

 

 

 

 

ข่าวยอดนิยม