ข่าว

นายกฯ เตรียมลงใต้ ยะลา-ปัตตานีพรุ่งนี้ เปิดปฏิบัติการขจัดความยากจน

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ เตรียมลงพื้นที่ภาคใต้พรุ่งนี้ ในจังหวัดยะลาและปัตตานี เพื่อ เปิดปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (14 ธ.ค.)  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ในวันพุธที่ 15 ธ.ค.64 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมกับ ศอ.บต. 

 

ทั้งนี้ กำหนดการช่วงเช้านายกรัฐมนตรีตรวจติดตามงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในมิติงานสำคัญ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การบริหารจัดการด้านความมั่นคง และชายแดน การบริหารจัดการนำการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และการเตรียมการภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเชิงพื้นที่ในพื้นที่ รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)
 

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่าจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ “การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ภายใต้กรอบแนวทาง “1 ข้าราชการ ศอ.บต. 1 ครัวเรือนยากจน” และเป็นประธานประชุมการบูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ช่วงบ่ายจะตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมืองปูทะเลโลก ณ กลุ่มเลี้ยงปูดำทะล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดย ศอ.บต. ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ ร่วมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนรวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

นายธนกร กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการในพื้นที่ ทั้งการส่งเสริมให้ปูทะเลเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ของพื้นที่ การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่สอดรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพที่หลากหลายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ข่าวยอดนิยม