ข่าว

"บิ๊กป้อม"ลงนามประกาศการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้ว เผยแพร่ ราชกิจจาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง ลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ มีผลบังคับใช้วันนี้ (12ธ.ค.64 )

 

12 ธ.ค.64  ผํู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.64  ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง ลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ พ.ศ. ๒๕๖๔  ลงนามโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำหนดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป 

 

"บิ๊กป้อม"ลงนามประกาศการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้ว เผยแพร่ ราชกิจจาฯ

 

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ประกาศกำหนดรายละเอียดของลักษณะ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์ แต่ละระดับ

 

"บิ๊กป้อม"ลงนามประกาศการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้ว เผยแพร่ ราชกิจจาฯ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

"บิ๊กป้อม"ลงนามประกาศการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้ว เผยแพร่ ราชกิจจาฯ

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง ลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคาม ทางไซเบอร์แต่ละระดับ พ.ศ. ๒๕๖๔”

 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการจำแนกลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ ให้กำหนด รายละเอียดของลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤต โดยพิจารณาและประเมินจากระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หรือระบบงานที่มีความสำคัญอื่น ๆ ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามลักษณะและการประเมิน ภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับที่กำหนดในเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้

 

ข้อ ๔ เพื่อให้การดำเนินการรับมือ ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไป อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ ให้กำหนดแนวทาง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศนี้

 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รักษาการตามประกาศนี้ 

 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือประกาศนี้ไม่ได้กำหนดเรื่องใดไว้ ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและคำวินิจฉัยของประธานกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

 

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม....

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง ลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ พ.ศ. ๒๕๖๔

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ