ข่าว

"สมเด็จชิน" ไม่หลุด "กรรมการมหาเถรสมาคม" พระมหาเถระติดโผใหม่ 5 รูป

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สมเด็จชิน" ไม่หลุด"กรรมการมหาเถรสมาคม" ชุดใหม่ พระมหาเถระติดโผใหม่ 5 รูป "พระพรหมกวี - พระธรรมวิสุทธาจารย์-พระธรรมวชิรมุนี-พระเทพญาณวิศิษฎ์-พระเทพคุณาภรณ์”

(11 ธ.ค.) "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้ง "กรรมการมหาเถรสมาคม" ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2562 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 14 ต.ค.2562 นั้น บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่ง มาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา  15 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ดังนี้ 

 

 1. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
 2. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร
 3. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
 4. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร
 5. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
 6. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
 7. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ 
 8. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
 9. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ วรวิหาร
 10. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร
 11. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
 12. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
 13. พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
 14. พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
 15. พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม วรวิหาร
 16. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
 17. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
 18. พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
 19. พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
 20. พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค.2564  ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

สำหรับรายชื่อกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่ ประกอบด้วย 

 

 

\"สมเด็จชิน\" ไม่หลุด \"กรรมการมหาเถรสมาคม\" พระมหาเถระติดโผใหม่ 5 รูป

 

 1. พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
 2. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
 3. พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ราชวรมหาวิหาร
 4. พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนาราม  ราชวรวิหาร
 5. พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 

 

\"สมเด็จชิน\" ไม่หลุด \"กรรมการมหาเถรสมาคม\" พระมหาเถระติดโผใหม่ 5 รูป

 

ส่วนรายชื่อกรรมการมหาเถรสมาคมชุดที่แล้ว ที่ไม่ติดอยู่ในรายชื่อชุดนี้ประกอบด้วย 

 

 

 1. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ (มรณภาพ) 
 2. พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
 3. พระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุข 
 4. พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต) วัดราชาธิวาสวิหาร 
 5. พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม

 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการด้านศาสนา จะเห็นได้ว่า มีพระเถระรูปใหม่ที่ติดโผ ซึ่งอยู่นอกสายตา คือ พระพรหมกวี แห่งวัดกัลยาณมิตร และ พระธรรมวิสุทธาจารย์ แห่งวัดบวรนิเวศ รวมทั้ง พระเทพญาณวิศิษฎ์ แห่งวัดปทุมวนาราม ส่วน "สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" ที่ก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวออกมาสะพัดว่า น่าจะหลุดจาก กรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ แต่ก็ยังคงอยู่ในกรรมการฯชุดใหม่เช่นเดิม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ