ข่าว

ด่วน ผู้เสียหายจากคดี"พิยดา"รีบยื่นคำร้องทวงทรัพย์สิน ราชกิจจาฯประกาศ

ด่วน ผู้เสียหายจากคดี"พิยดา"รีบยื่นคำร้องทวงทรัพย์สิน ราชกิจจาฯประกาศ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อย่างด่วน ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปปง.แจ้งให้ผู้ได้รับความเสียหายจากคดี "พิยดา" แม่ค้าออนไลน์ขายโทรศัพท์มือถือ ให้รีบยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายภายใน 30 วัน

 

ด่วน ปปง.ออกประกาศ ลงราชกิจจาฯ อีกครั้ง กรณีผู้เสียหายจากการถูกฉ้อโกงทรัพย์สินคดี"พิยดา" แม่ค้าออนไลน์ขายโทรศัพท์มือถือ  รีบดำเนินการ ยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สินและชดใช้ความเสียหาย หลังจากปปง.แจ้งว่า พบทรัพย์สินจากการกระทำผิดเพิ่มเติม  63  รายการ  โดยก่อนหน้านี้ ปปง.เคยประกาศลงราชกิจจาฯมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 64 ซึ่งครั้งนั้น ปปง.รายงานการตรวจพบทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิด  23 รายการ  โดยขอให้ผู้เสียหายยื่นคำร้อง ภายใน 30 วันนับจากนี้  

 

10 ธ.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน  

 

ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก (เพิ่มเติม) จำนวน ๖๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการ ตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล

 

ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้องดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ด่วน ผู้เสียหายจากคดี"พิยดา"รีบยื่นคำร้องทวงทรัพย์สิน ราชกิจจาฯประกาศ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 256 4

 

พันตำรวจโท ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์ หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักงาน ปปง.

 

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม >>>

 

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน [ราย นางสาวพิยดา ทองคำพันธ์ กับพวก]

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด