ข่าว

ส่งเสริมรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองบัว หวังผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ส่งเสริมรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองบัว หวังผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ได้คุณภาพ เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการ บริหาร จัดการการผลิต ผลผลิต และการตลาดได้

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม ทำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกันและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพได้มาตรฐาน เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการ บริหาร จัดการการผลิต ผลผลิต และการตลาดได้

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ได้มีการส่งเสริมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่บริหารจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตและบริหารจัดการไปในแนวทางเดียวกันและลดต้นทุนการผลิตรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดั่งเช่น กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองบัว เป็นกลุ่มแรกเริ่มในการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ แต่เกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวศุภกานต์ วนิชาชีวะ นักวิชาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำหรับภาพรวมของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูก ผลิตข้าวหอมมะลิประมาณ 3 ล้านไร่ เกษตรกรทั้งหมดประมาณ 2 แสนครัวเรือน โดยภาพรวมส่วนใหญ่จะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105

ส่งเสริมรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองบัว หวังผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพ

 สำหรับแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองบัว ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งถึงแม้ว่าจะจัดตั้งขึ้นใหม่แต่ว่าในทุกๆครั้งที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์พันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ขอความร่วมมือก็จะได้รับความร่วมมือทุกครั้ง ทั้งในส่วนของคณะกรรมการแล้วก็ตัวเกษตรกรเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและถึงแม้จะเป็นกลุ่มที่อาจจะตั้งใหม่ ยังไม่เคยผลิต"เมล็ดพันธุ์ข้าว"อย่างจริงจัง

 

แต่ปีที่ผ่านมาก็เป็นกลุ่มที่มีผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวเป็นลำดับที่ 1 จากทั้งหมดที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ดูแลอยู่ ซึ่งจากจุดแข็งตรงนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ก็เล็งเห็นว่ากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองบัวเป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ และนำพากลุ่มสู่การยกระดับไปในทิศทางที่กลุ่มอยากจะเป็นได้ในอนาคต

ส่งเสริมรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองบัว หวังผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพ

สำหรับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ได้เข้ามาสนับสนุนหลัก ๆในเรื่องของ"เมล็ดพันธุ์ข้าว" ขาวดอกมะลิ105 เนื่องจากว่าศูนย์ฯเชื่อว่าการที่เกษตรกร มีจุดตั้งต้นที่ดี ก็จะสามารถผลิตทั้ง "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพดีและผลิตข้าวคุณภาพดีได้ และสนับสนุนในเรื่องของครุภัณฑ์ทางการเกษตรเช่น เครื่องคัดทำความสะอาด "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ไม่เพียงแต่ในด้านครุภัณฑ์ทางการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ยังสนับสนุนด้านองค์ความรู้ด้านข้าวตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแลรักษา ตรวจตัดพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยวติดตามให้คำแนะนำทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ "เมล็ดพันธุ์ข้าว"ที่มีคุณภาพ

ส่งเสริมรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองบัว หวังผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพ

กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองบัว เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรนั้นจะกระจายให้กับพี่น้องในชุมชนตามความต้องการของเกษตรกร ถือว่าเป็นการยกระดับมูลค่าช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 

นายวิทูล  พลนอก ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองบัว เล่าว่า จากเดิมเกษตรกรในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2558   หลังจากนั้นทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ได้มาส่งเสริมและสนับสนุนให้รวมกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านหนองบัว ปัจจุบันมีสมาชิก 51 ราย พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 781 ไร่ เน้นปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นหลักและ กข 6 เป็นบางส่วน

 

ซึ่งแปลงของกลุ่มจะเป็นแปลงที่ปลูก"เมล็ดพันธุ์"โดยเฉพาะ โดยมีการบริหารจัดการในกลุ่ม กระจายไว้ให้สมาชิกในกลุ่มไว้ใช้เป็นหลักไว้ก่อน เพราะเป็นกลุ่มแรกเริ่มใหม่ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ก็ได้มาส่งเสริมปัจจัยการผลิตโดยเป็นพันธุ์ข้าวแล้วก็องค์ความรู้และส่วนหนึ่งก็มอบเครื่องคัด"เมล็ดพันธุ์ข้าว" หลังจากเข้าร่วมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ถือได้ว่าชีวิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้น ลดต้นทุนในการผลิต คุณภาพของข้าวก็มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 

เห็นได้ชัดว่าเมื่อเกษตรกรมีความตั้งใจ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ดำเนินงานภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผลิตข้าวได้คุณภาพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ