ข่าว

ราชกิจจาฯ เผย กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขนักโทษให้ได้รับการพักโทษและปล่อยตัว

ราชกิจจาฯ เผย กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขนักโทษให้ได้รับการพักโทษและปล่อยตัว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎกระทรวง เงื่อนไขนักโทษเด็ดขาดได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัว เหตุลดความแออัดนักโทษล้นคุก

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ วรรคสอง และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการราชทัณฑ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อ ๔๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับกำรลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัว ต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ราชกิจจาฯ เผย กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขนักโทษให้ได้รับการพักโทษและปล่อยตัว

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๔๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัว ต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๔๒ ในกรณีปกติ นักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปอาจได้รับการพักการลงโทษ ไม่เกินหนึ่งในสามของกำหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดกรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือกำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาด ฉบับหลังสุด ในกรณีนักโทษเด็ดขาดมีวันลดวันต้องโทษจำคุกตามมาตรา ๕๒ (๖) ให้นำมารวมกับ ระยะเวลาพักการลงโทษตาม วรรคหนึ่งด้วย ”

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 

ทั้งนี้ มีการให้เหตุผลการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยหมายเหตุว่า   เหตุผลในการประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันเรือนจำแต่ละแห่งมีผู้ต้องขัง จำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาความแออัดภายในเรือนจำ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดสวัสดิการและ การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวและให้โอกาสแก่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งกระทำความผิดซ้ำและนักโทษเด็ดขาดชั้นกลำง ซึ่งมีความประพฤติดีและได้รับโทษจำคุกมาแล้ว เป็นระยะเวลาหนึ่ง มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เร็วขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรพักการลงโทษ ในกรณีปกติให้แก่นักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลำงขึ้นไป จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

กฎกระทรวงกำหนดประโยชน์นักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด