ข่าว

เพิ่มช่องทางยื่นคำร้องรับเงินเยียวยาฉีดวัคซีนโควิดพลาด ราชกิจจาฯประกาศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีเพิ่มช่องทางยื่นคำร้อง รับค่าเยียวยาความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผิดพลาด เปิดช่องยื่นคำร้องผ่านองค์กรผู้บริโภคได้ภายใน 2 ปี

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับการเพิ่มหน่วยงานในการรับคำร้อง ขอรับเงินเยียวยาความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผิดพลาดเพิ่มเติม โดยประกาศลงราชกิจจาฯ แล้ว 

 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 64 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหน่วยรับคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิมากยิ่งขึ้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑๔) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๓.๒ แห่งประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ ”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

“ข้อ ๖ ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) หรือทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสิทธิยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่หน่วยบริการ หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา ๕๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  หรือองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือส านักงาน สภาองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ทั้งนี้ ต้องยื่นคำร้องภายในสองปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย ”

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 256 4

 

จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด