ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางประสบสำเร็จ ผลิต "เมล็ดข้าวพันธุ์" ดีอินทรีย์สูง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางประสบสำเร็จ ผลิต "เมล็ดข้าวพันธุ์" ดีอินทรีย์สูง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางประสบความสำเร็จ ผลิต "เมล็ดข้าวพันธุ์" ดีอินทรีย์สูง ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค สู่ท้องตลาด

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง หน่วยงานในสังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชาวนา ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า หนึ่งในภารกิจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้รวมกลุ่ม เพื่อเข้าสู่ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่จะช่วยให้เกษตรกรเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในอาชีพได้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางประสบสำเร็จ ผลิต "เมล็ดข้าวพันธุ์" ดีอินทรีย์สูง

                                     สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์

นางสุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เปิดเผยว่า มีภารกิจในเรื่องของการผลิตและกระจาย "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ให้กับเกษตรกรในจังหวัดลำปาง และตัวแทนจำหน่ายในเขตรับผิดชอบรวมทั้งทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายการผลิตประมาณ 3,000-3,500 ตัน รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพเพิ่มผลผลิตรวมทั้งการเกษตรอินทรีย์

 

สำหรับโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดลำปาง ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 แปลง ที่ดำเนินการอยู่ในจังหวัดลำปางในปีนี้ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน อำเภอเถิน อำเภอแม่ทะ และอำเภอห้างฉัตร สำหรับกิจกรรมที่กำลังดำเนินการคือ กิจกรรมการจัดเวทีการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรนาแปลงใหญ่ให้ได้รับรู้ข่าวสาร

 

รวมทั้งวิธีการในการผลิตข้าวคุณภาพ  การรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะรวบรวมผลผลิตที่จะจำหน่ายให้กับพ่อค้า เป็นการลดช่องว่างระหว่างพ่อค้าคนกลางและเกษตรกรทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นในเรื่องของการลดต้นทุน การปลูกข้าว และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวที่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ โดยราคาที่เกษตรกรได้รับ จะสูงกว่าท้องตลาดอยู่ตันละ 2,000 บาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากการที่ปลูกข้าวทั่วไปอีกด้วย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางประสบสำเร็จ ผลิต "เมล็ดข้าวพันธุ์" ดีอินทรีย์สูง

นอกจากนี้เกษตรกรได้ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการโดยทั่วหน้า ซึ่งประกอบด้วย "เมล็ดข้าวพันธุ์" ที่นิยมปลูกในพื้นที่ เช่น ข้าวหอมมะลิ 105  ข้าวสันป่าตอง ข้าวสันป่าตอง 1 ข้าวไรเบอร์รี่ และข้าวกข 83 และมีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีภาครัฐและเกษตรกร ส่งผลให้การทำงานค่อนข้างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์อย่างเข้มงวด พิสูจน์แล้วว่า "เมล็ดพันธุ์ข้าว"มีคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางประสบสำเร็จ ผลิต "เมล็ดข้าวพันธุ์" ดีอินทรีย์สูง

ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยมีการวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต  สร้างอำนาจการต่อรองของเกษตรกรได้ตลอดกระบวนการ และยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ทำให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความยั่งยืนในวิถีชีวิตการทำนา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด