ข่าว

รับมือ "โอไมครอน" ศธ.ออกประกาศ มาตรการ ป้องกันโรคโควิด-19 มีผล1ธ.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศธ.ออกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" สอดคล้องกับรัฐบาลที่ปรับพื้นที่ กำหนดให้จัดบุคลากรสังกัดศธ.หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานวันละไม่น้อยกว่า 50% ของบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงานนั้น ทุกพื้นที่

ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของปรากฏการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” เกิดการเฝ้าระวังในทุกภาคส่วน รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบจัดการศึกษาของชาติ อย่างกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ล่าสุดมีประกาศมาตรการรองรับในเรื่องนี้แล้ว

 

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัด โดยจัดให้บุคลากรหมุนเรียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงานไม่เกินร้อยละ 30 ของบุคลากรทั้งหมด

และในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัตบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงานตามความเหมาะสม

 

โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาซน นั้น 

 

เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับพื้นที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

 

โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด และปรับไม่ให้มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่เฝ้าระวัง

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รัฐบาลกำหนต จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรไทย ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาริการ กำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัด

 

โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงานนั้น

รับมือ "โอไมครอน" ศธ.ออกประกาศ มาตรการ ป้องกันโรคโควิด-19 มีผล1ธ.ค.

โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด