ข่าว

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศคำสั่งคลัง เพิกถอนใบอนุญาต"บริษัท บิทคอยน์ จำกัด"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำสั่งก.คลัง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขาย คริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล

 

1 ธ.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1909/2564 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคอยน์ จำกัด

 

มีเนื้อหาว่า  ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัท บิทคอยน์ จำกัด(“บริษัท”) ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับใบอนุญาตตามข้อ 7 (3)

 

ประกอบกับ ข้อ 3 (2) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (“ประกาศกระทรวงการคลัง”)

 

 

โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ลดทุนจนทำให้ทุนจดทะเบียน ซึ่งชำระแล้วของบริษัทเหลือเพียง 12.5 ล้านบาท และ 3.125 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งข้อ 2 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 20/2561 เรื่อง การกำหนด ทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศคำสั่งคลัง เพิกถอนใบอนุญาต\"บริษัท บิทคอยน์ จำกัด\"

ประกอบกับข้อ 3 (1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 32/2563 เรื่อง การกำหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกวาจำนวน 50 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถ ดำรงคุณสมบัติในเรื่องการมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วไม่น้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) กำหนดได้

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศคำสั่งคลัง เพิกถอนใบอนุญาต\"บริษัท บิทคอยน์ จำกัด\"

นอกจากนี้ บริษัทได้หยุด ประกอบธุรกิจและทิ้งร้างบริษัทเกินกว่า 15 วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจะไม่ประกอบธุรกิจต่อไป รวมทั้งปลดพนักงานทั้งหมดและไม่สามารถติดต่อกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน ตามข้อ 2 (2) และข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 9/2564 เรื่อง กำหนดเวลาการหยุดประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาต

 

อันเป็นเหตุให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอาจถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 (“ประกาศ กธ. 9/2564”)

 

ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 จึงได้มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่า สมควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขาย คริปโทเคอร์เรนซี และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 7 ของประกาศกระทรวงการคลัง  และข้อ 2 (2) และข้อ 3 ของประกาศ กธ. 9/2564

 

จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 34 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เลขที่ 310180010000 และ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล เลขที่ 310280010007 ของบริษัท

 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ มีสิทธิเสนอคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครอง ที่มีเขตอำนาจภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรำบคำสั่ง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่มเติม >>>>

 

คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๙๐๙/๒๕๖๔ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท บิทคอยน์ จำกัด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ