ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยพัฒนาปลูกข้าวให้ได้ "เมล็ดพันธุ์" มาตรฐาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยพัฒนาปลูกข้าวให้ได้ "เมล็ดพันธุ์" มาตรฐาน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บทบาทและภารกิจที่สำคัญของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยในการพัฒนาการปลูกข้าวให้ได้ "เมล็ดพันธุ์" ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

นายพนม แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย กล่าวว่า  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย สังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  พ.ศ.2530 เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำประโยชน์จากกองทุนของรัฐในการพัฒนาน้ำใต้ดินเขตจังหวัดสุโขทัย

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยพัฒนาปลูกข้าวให้ได้ "เมล็ดพันธุ์" มาตรฐาน

                 นายพนม แผลงฤทธิ์ ผอ.ศมข.สุโขทัย

โดยมีวิสัยทัศน์ "ผลิตเมล็ดพันธุ์" ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ เอาใจใส่เกษตรกร  มีบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวคือ การผลิตและจำหน่าย "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีขบวนการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ส่งเสริมเผยแพร่และกระจาย "เมล็ดพันธุ์" ดีสู่เกษตรกร ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน พร้อมทั้งถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ  กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยพัฒนาปลูกข้าวให้ได้ "เมล็ดพันธุ์" มาตรฐาน

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นเครือข่ายในการดำเนินการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีอยู่ทั้งหมด  8 กลุ่ม อยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัย 7 กลุ่ม และอยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 กลุ่ม  

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยพัฒนาปลูกข้าวให้ได้ "เมล็ดพันธุ์" มาตรฐาน

มีเกษตรกรสมาชิกกว่า 190 ราย พื้นที่ 4,900 กว่าไร่ โดยในปี 2565 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย มีเป้าหมายในการดำเนินงานผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ทั้งหมด 5,000 ตัน แบ่งออกเป็น 2 ฤดู ประกอบด้วย ฤดูฝน ปี 2564 จำนวน 2,500 ตัน และฤดูแล้ง ปี 2565 จำนวน 2,500 ตันโดยในส่วนของฤดูฝน ปี 2564 จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์กข49 และพันธุ์กข61 พันธุ์ละ 1,250 ตัน และในส่วนของฤดูแล้ง ปี2565 ก็จะผลิตทั้ง 2 พันธุ์เช่นกัน พันธุ์ละ 1,250 ตัน รวมทั้ง 2 ฤดูการผลิต คือ 5,000 ตัน 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยพัฒนาปลูกข้าวให้ได้ "เมล็ดพันธุ์" มาตรฐาน

จุดเด่นของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย คือ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่มโดยมีแม่น้ำยมไหลผ่านใจกลางเมือง สภาพพื้นที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ดั่งจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่กล่าวว่า เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว  ซึ่งจังหวัดสุโขทัย มีโครงการน้ำใต้ดิน โดยจุดใหญ่อยู่ที่อำเภอสวรรคโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย และอำเภอศรีนคร โครงการน้ำใต้ดินจะช่วยในเรื่องของการขาดแคลนน้ำได้ สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี

 

และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่เป็นเครือข่ายการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย สมาชิกจะดำเนินการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยวิธีการปักดำทุกแปลง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการแปลงขยายพันธุ์ทำได้ง่าย และได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ

 

และที่สำคัญคือ ช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายา และค่าจ้างในการกำจัดวัชพืชและพันธุ์ปน สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจต้องการ "เมล็ดพันธุ์ข้าว" สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 086-448-2519 , 064-751-3850 หรือเบอร์ที่สำนักงาน 055-615-655 โทรสาร 055-615-656

 

สำหรับผู้ที่สนในด้านการผลิตข้าว สามารถเข้ามาสอบถามองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าว และเทคนิคดีๆในการปลูกข้าวได้ ในวันและเวลาราชการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง และประสานงาน พร้อมที่จะพัฒนาและยกระดับการปลูกข้าวให้กับเกษตรกรได้อย่างครบวงจร

logoline