ข่าว

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ มอบทุน นร.พ่อแม่ตายจาก "โควิด" 5,000 บาท นาน 5 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช "มอบทุนการศึกษา" ปีละ 5,000 บาท นาน 5 ปี ให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นลูกของผู้เสียชีวิตจาก "โควิด" ไม่จำกัดจำนวนทุน-ระดับชั้นการศึกษา

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี ๆ ละ 5,000 บาท ให้นักเรียนนักศึกษาที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" โดยไม่จำกัดจำนวนทุน และไม่จำกัดระดับชั้นการศึกษา เนื่องด้วยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตจากโรค "โควิด-19" และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด-19" โดยไม่มีเงื่อนไขที่ต้องใช้คืนแต่อย่างใด เพียงมุ่งหวังให้ทุนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้กำลังใจ และสนับสนุนสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมในสังคม

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั่วถึง จึงกำหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ คุณสมบัติ เอกสารการยื่นใบสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อบำเพ็ญกุศลเนื่องในอายุวัฒนมงคลครบ 85 ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 17 กันยายน 2564
 2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส "โควิด-19"
   

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตจากโรค "โควิด-19" 
 3. กำลังศึกษาอยู่

 

เอกสารการยื่นใบสมัคร
 

 1. สำเนามรณะบัตรของบิดาหรือมารดาที่ระบุว่าเสียชีวิตจากโรค "โควิด-19" 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือรับรองสถานภาพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา  
 3. สำเนาระเบียนแจ้งผลการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
 4. สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้รับทุนและผู้เสียชีวิต
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่เป็นชื่อของนักเรียน นิสิต นักศึกษา

 

เกณฑ์การคัดเลือก 

 

มูลนิธิฯ จะคัดเลือกจากข้อมูลตามเอกสารการสมัครที่ครบถ้วน ผ่านช่องทางการรับสมัคร และจะพิจารณาตามขั้นตอนของมูลนิธิฯ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด

 

สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความประสงค์รับทุนการศึกษา ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่นี่ พร้อมแนบไฟล์เอกสารตามที่กำหนด 

หมายเหตุ  

 

 1. ผู้ที่ได้รับทุนตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ซึ่งได้รับทุนการศึกษาในปี 2564 แล้ว จะได้รับทุนต่อเนื่องไปอีก ๔ ปี
 2. ผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ๕ ปี จะต้องส่งเอกสารไปยังมูลนิธิฯ ทุกปี เพื่อส่งหลักฐานการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน กรอกข้อมูลรับทุน คลิกที่นี่

 

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ มอบทุน นร.พ่อแม่ตายจาก "โควิด" 5,000 บาท นาน 5 ปี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด