ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์กับการกระจาย "เมล็ดพันธุ์ข้าว" สู่เกษตรกร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ภารกิจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กับการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่เกษตรกร เป็นองค์กรหลักในการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว"ขาวดอกมะลิ 105 กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามมาตรฐานให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง ทันเวลา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เป็นองค์กรหลักในการผลิต "เมล็ดพันธุ์ข้าว" ขาวดอกมะลิ 105 กระจาย "เมล็ดพันธุ์ข้าว" คุณภาพดีตามมาตรฐานให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง ทันเวลา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์

 

เดิมเป็น ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 16 จังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2528 ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดดำเนินการผลิต "เมล็ดพันธุ์"ครั้งแรกเมื่อ ปีพ.ศ. 2529 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 จึงย้ายมาสังกัด สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์กับการกระจาย "เมล็ดพันธุ์ข้าว" สู่เกษตรกร

                    ไพรัตน์ รูปคม 

นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กล่าวว่า บทบาทภารกิจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ คือ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพดีตามมาตรฐานให้ชาวนาได้ใช้ "เมล็ดพันธุ์" คุณภาพดี ซึ่งในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต้องอาศัยเกษตรกรเป็นผู้ผลิตให้ศูนย์ฯ เนื่องจากศูนย์ฯไม่มีพื้นที่ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้จำนวนถึง 3,500 ตัน/ปี ในรูปแบบรับสมัครสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ศูนย์ ฯ

 

โดยในระหว่างกระบวนการผลิตของเกษตรกรก็มีเจ้าหน้าที่แปลงออกติดตามควบคุมกำกับให้คำแนะนำทุกขั้นตอน "เมล็ดพันธุ์" ที่ผลิตมี 2 ชั้นพันธุ์คือ ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย ชั้นพันธุ์ขยายต้องรับเมล็ดพันธุ์หลักมาจากศูนย์วิจัยข้าวแต่ละปีก็ไม่เพียงพอ ก็เลยต้องผลิตชั้นพันธุ์จำหน่ายด้วย ซึ่งก็ใช้พันธุ์จากชั้นพันธุ์ขยายไปให้เกษตรกรผลิต

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์กับการกระจาย "เมล็ดพันธุ์ข้าว" สู่เกษตรกร

โครงสร้างของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์มี 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ได้แก่ 1.กลุ่มผลิต "เมล็ดพันธุ์" จะรวมไปถึงโรงงาน 2.กลุ่มควบคุมคุณภาพ  3.กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์  4.กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี และ 1.ฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งในแต่ภารกิจของแต่ละกลุ่มฝ่ายมีบทบาทภารกิจที่แตกต่างกันไป

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์กับการกระจาย "เมล็ดพันธุ์ข้าว" สู่เกษตรกร

อย่างเช่น กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ก็เป็นไม้หนึ่งที่จะไปผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไปสัมผัสกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มควบคุมคุณภาพคือเป็น QC ต้องเข้าไปควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นในแปลงขยายพันธุ์ ในโรงงาน ในโรงเก็บ ในด้านการตลาด

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์กับการกระจาย "เมล็ดพันธุ์ข้าว" สู่เกษตรกร

ตลอดจนหลังจากที่เกษตรกรเอา "เมล็ดพันธุ์" ไปใช้แล้วเกิดมีปัญหาทางกลุ่มควบคุมก็ต้องไปตรวจสอบค้นหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร สรุปก็คือหัวใจสำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มควบคุมคุณภาพซึ่งต้องไปเข้าไปดูแลทุกขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ

นายวัชระ สุขแสวง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กล่าวว่า กระบวนการปรับปรุงสภาพ "เมล็ดพันธุ์"  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์มีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 2  แห่ง มีประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีโดยรวมประมาณ 40 ตัน/วัน  

 

ภารกิจหลักในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คือ การคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ให้มีได้ไม่เกิน 2 %  การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ให้ต่ำกว่า 12 % โดยก่อนที่จะได้เมล็ดพันธุ์ดีที่ได้คุณภาพและมาตรฐานบรรจุกระสอบ จะต้องผ่านเครื่องจักรหลัก ๆ ดังนี้  เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ขั้นต้น เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยตะแกรงและลม  เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ตามความถ่วงจำเพาะ เครื่องคลุกสารเคมี  และเครื่องชั่งบรรจุ  เย็บกระสอบ

 

เมล็ดพันธุ์ดีที่บรรจุกระสอบแล้วจะถูกส่งไปยังกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์  จัดเก็บในโรงเก็บ เพื่อรอการจำหน่าย  และจัดส่งโครงการต่างๆ ซึ่งขณะนี้เป็นฤดูกาลที่จะเริ่มปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คือ ฤดูฝน ปีพ.ศ.2564 โดยจะเริ่มปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ประมาณเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564  เป็นช่วงที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์เริ่มจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ศูนย์ฯ

 

และก่อนที่จะนำเมล็ดข้าวเข้ามาปรับปรุงสภาพในโรงงาน  ก็มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรและระบบควบคุมต่างๆ มีการทำความสะอาดเครื่องจักรทุกจุด ไม่ให้มีเมล็ดข้าวและสิ่งเจือปนต่างๆตกค้างตามเครื่องจักรหรือตามพื้นที่ปฏิบัติงาน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพันธุ์ปะปนจากฤดูกาลที่ผ่านมาตกค้างอยู่ในเครื่องจักร 

 

นายทินภัทร พวงสด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบ "เมล็ดพันธุ์" ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการเมล็ดพันธุ์ก่อนจัดทำแปลง ควบคุมแปลงขยายพันธุ์ก่อนที่จะนำส่งจำหน่ายให้ศูนย์ รวมไปถึงขั้นตอนระหว่างจัดซื้อและการเก็บรักษา ก่อนที่จะปรับปรุงสภาพต้องมีการตรวจสอบ สุ่มตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ และหลังจากที่ปรับปรุงสภาพต้องมีการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาด้วยทุกๆเดือน

 

นอกจากนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ยังมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร พัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ต่อยอดสู่การลดต้นทุนการผลิตข้าวและสร้างรายได้เพิ่มสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตั้งอยู่ 129 หมู่ 2  กิโลเมตรที่ 21 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด