ข่าว

ด่วนลุ้น "ครม." วันนี้จ่ายเงินประกันราคาข้าว 1.55 แสนล้าน

ด่วนลุ้นวาระ "ครม." เคาะจ่ายเงินประกันราคาข้าว 1.55 แสนล้านบาท-ประกันรายได้ยางพารา ระยะที่ 1- ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน 1 ธ.ค.64 – 31 ม.ค.65 -ขสมก.-ร.ฟ.ท. ขอเงินอุดหนุนรถเมล์-รถไฟฟรี ปี 65

วันที่30 พ.ย. 64 วาระ "ครม." วันนี้ ลุ้น โครงการประกันรายได้ข้าว ช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่ รับเงิน 2 หมื่นบาท  และเงินจ่ายค่าส่วนต่าง ตั้งแต่ งวด 3 ถึง งวด 7 สำหรับข้าวมีการจ่ายเงินส่วนต่างทั้งหมด 33 งวด จ่ายไปแล้ว 2 งวด  และจะมีการขยายเพดานวินัยการคลังจากไม่เกิน 30% เพิ่มขึ้น 

 

ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊ก ว่าได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหางบประมาณมาให้เกษตรกรในโครงการต่างๆ เช่น โครงการประกันรายได้ข้าว โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว  โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการข้าวเพื่อช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิตข้าว โครงการประกันรายได้ยางพารา โครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ

 

ขอแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลสามารถจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้เพิ่มเติมอีก 155,000 ล้านบาท โดยจะเสนอให้ที่ประชุม ครม.อนุมัติในวันอังคารที่ 30 พ.ย.64  จากนั้น ก็จะมีการเบิกจ่ายผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถึงบัญชีเกษตรกรโดยตรง 

ทั้งนี้มีรายละเอียดวาระการประชุมที่สำคัญและน่าสนใจ ดังนี้


-ขออนุมัติวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 

 

-ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรชาวสวนยาง ระยะที่ 1

 

-รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563
 

-การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (คราวที่ 15) ออกไปอีก 2 เดือน หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

 

-ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย
 

-เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืนในยุค New Normal ของคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา

 

-ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ หรือ เอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากรบนระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

-ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ..

 

-ผลการพิจารณารายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการด้านกฎหมาย ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภา

 

-การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

 

-ผลการประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 1

 

-ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11

 

-รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

-รายงานประจำปี 2563 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

-รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2564

 

-ผลการศึกษาและข้อเสนอด้านกฎหมายในการพัฒนาตลาดคาร์บอนในประเทศไทย

 

-รายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ….


-ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข)

 

-ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

-ร่างพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายอัยการ)

 

-การตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT ถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1


เรื่องวาระเพื่อพิจารณา เพิ่มเติม อาทิ

-เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.2564-2565)

 

-ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564

 

-รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 และมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 2 ฉบับ

 

-การจัดการทำแผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส (ค.ศ.2021 – 2023)

 

-เรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล อาทิ รายงานการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 ของกรมบังคับคดี

 

-การดำรงตำแหน่งประธานองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย วาระปี พ.ศ.2564-2567

ข่าวที่น่าสนใจ