ข่าว

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลหมื่นกว่าราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร ประกาศสำนักนายกฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน 10,781 ราย ตรวจรายชื่อได้ที่นี่

28  พ.ย. 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26  พ.ย. ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ  ได้ออก ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระเมษายน ๒๕๖๔) ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดี แก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน ๑๐ ,๗๘๑ ราย ดังนี้

สํานักงานรัฐมนตรี

๑. ว่าที่พันเอก กฤช สิทธิมงคล เป็น พันเอก

๒. ว่าที่พันเอกหญิง สุภาภรณ์ คงขุนเทียน เป็น พันเอกหญิง

๓. ว่าที่พันโทหญิง กัลยา หาดนิล เป็น พันโทหญิง

ทั้ง ๓ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

๔. ว่าที่ร่อยเอก ธีระเดช สะมะถะธัญกร เป็น ร้อยเอก

ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

๕. ว่าที่ร้อยโท สรากร มุกประดับ เป็น ร้อยโท

๖. ว่าที่ร้อยตรี นักรบ เนื่องไชยยศ เป็น ร้อยตรี

ทั้ง ๒ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลหมื่นกว่าราย

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

๗. ว่าที่พันโทหญิง รุ่งเรือง มีชนะ เป็น พันโทหญิง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

๘. ว่าที่นาวาเอกหญิง สมิหรา ศรีทันดร เป็น นาวาเอกหญิง

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

๙. ว่าที่นาวาตรี สิทธิชัย พงษ์เผือก เป็น นาวาตรี

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
 

๑๐. ว่าที่พันตรี ยุทธนา หอทับทิม เป็น พันตรี

๑๑. ว่าที่พันตรี สุขุม แย้มสันต์ เป็น พันตรี

๑๒. ว่าที่นาวาตรี ยุทธนา นิโครธ เป็น นาวาตรี

๑๓. ว่าที่พันตรีหญิง จันทร์เพ็ง นนทะสิน เป็น พันตรีหญิง

๑๔. ว่าที่พันตรีหญิง จุติมา สุตตเขตต์ เป็น พันตรีหญิง

๑๕. ว่าที่ร้อยเอก ศักดิ์ศรี จึงถาวรเจริญ เป็น ร้อยเอก

๑๖. ว่าที่ร้อยเอก สมชาย ยาประเสริฐ เป็น ร้อยเอก

๑๗. ว่าที่ร้อยเอก สุวรรณชัย สีสมรส เป็น ร้อยเอก

๑๘. ว่าที่ร้อยโท พชรัล ครุธเวโช เป็น ร้อยโท

๑๙. ว่าที่ร้อยโทหญิง ณปภัช ยนจอหอ เป็น ร้อยโทหญิง

ทั้ง ๑๐ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลหมื่นกว่าราย

๒๐. ว่าที่พันเอก จักรพงศ์ บุญศิริ เป็น พันเอก

๒๑. ว่าที่พันเอก ชวาเจต อุดมพันธุ์ เป็น พันเอก

๒๒. ว่าที่พันเอก ปกรณ์ รักบ้านเกิด เป็น พันเอก

๒๓. ว่าที่พันเอก ประเสริฐ พุดพริ้ง เป็น พันเอก

๒๔. ว่าที่พันเอก ปราโมทย์  คงมั่น เป็น พันเอก

๒๕. ว่าที่พันเอก ไพศาล เชื้อเพ็ง เป็น พันเอก

๒๖. ว่าที่พันเอก ลักษม์ มดิศร เป็น พันเอก

๒๗. ว่าที่พันเอก วีระสิทธิ์ แกนจําปา เป็น พันเอก

๒๘. ว่าที่พันเอก สาโรจน์ จุ้ยวงศ์ เป็น พันเอก

๒๙. ว่าที่พันเอก สุรศักดิ์ ชุณหกิจ เป็น พันเอก

๓๐. ว่าที่นาวาเอก ไพศาล พันธ์มุง เป็น นาวาเอก

๓๑. ว่าที่นาวาเอก สิริศักดิ์ บุณยสุขานนท์ เป็น นาวาเอก

๓๒. ว่าที่นาวาเอก อนุวัตร ลักษณะโต เป็น นาวาเอก

๓๓. ว่าที่พันเอกหญิง กรรณิการ์ ศรีหิรัญ เป็น พันเอกหญิง

๓๔. ว่าที่พันเอกหญิง ประภัสสร ศรีรัฐ เป็น พันเอกหญิง

๓๕. ว่าที่พันเอกหญิง มณิตา ภระมรทัต เป็น พันเอกหญิง

๓๖. ว่าที่พันเอกหญิง รัตนา แพ่งกลิ่น เป็น พันเอกหญิง

๓๗. ว่าที่พันเอกหญิง รุจินีพร สุทธิวิจักษณ์ เป็น พันเอกหญิง 

๓๘. ว่าที่พันเอกหญิง ศันสนีย รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ เป็น พันเอกหญิง

๓๙. ว่าที่พันเอกหญิง อาทิตยา สถิตสมบูรณ์ เป็น พันเอกหญิง

๔๐. ว่าที่นาวาเอกหญิง วนิดา จันทร์ทอง เป็น นาวาเอกหญิง

๔๑. ว่าที่นาวาเอกหญิง อุไรวรรณ ทองปิ่น เป็น นาวาเอกหญิง

๔๒. ว่าที่นาวาอากาศเอกหญิง กนกวรรณ สายแสงทอง เป็น นาวาอากาศเอกหญิง

๔๓. ว่าที่นาวาอากาศเอกหญิง จารุวรรณ อวยจินดา เป็น นาวาอากาศเอกหญิง

๔๔. ว่าที่นาวาอากาศเอกหญิง เยาวเรศ วีชะรังสรรค์ เป็น นาวาอากาศเอกหญิง

๔๕. ว่าที่นาวาอากาศเอกหญิง สุดารัตน์ แพ่งสุภา เป็น นาวาอากาศเอกหญิง

๔๖. ว่าที่นาวาอากาศเอกหญิง สุธีรา วัชระดิษย์ เป็น นาวาอากาศเอกหญิง ทั้ง ๒๗ รายนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เป็นต้น 

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล [จำนวน ๑๐,๗๘๑ ราย ]

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ