ข่าว

"พระเล็ก" เจอ 8 ข้อ สอบอธิกรณ์ ทั้งแอบอ้างพระบรมราชโองการ-ทำตัวเป็นมาเฟีย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือสอบอธิกรณ์ "พระเล็ก" 8 ข้อ จี้เจ้าคณะภาค 9 เร่งสางข้อเท็จจริง ทั้งแอบอ้างพระบรมราชโองการ-ทำตัวเป็นมาเฟีย

จากกณี มหาเถรสมาคม มีมติถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ "พระเทพสารเมธี" หรือ "เจ้าคุณบัวศรี เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2564 และแต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทธิญาโณ) หรือ "พระเล็ก" เจ้าคณะอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย รับตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้ามภาคการปกครองจากภาค 8 มาดำรงตำแหน่งในพื้นที่ภาค 9 ทำให้คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) และญาติธรรม ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน เพราะมองว่าการถอดถอนไม่เป็นธรรม ไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุ พร้อมทั้งมีการล่ารายชื่อ 1 แสนคนถวายฎีกาต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 และยื่นเรื่องให้คณะกรรมาธิการศาสนาและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบ อีกทั้ง พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ทยอยลาออก แสดงจุดยืนค้านมติการถอดถอน และการตั้งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์รูปใหม่ ทำให้จนถึงขณะนี้ เลยกำหนดระยะเวลา 1 เดือน หลังจากการแต่งตั้ง "พระเล็ก" ก็ยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ นอกจากนี้ ยังมีคลิปเสียงคล้าย "พระเล็ก" ที่มีการอ้างถึงพระบรมราชโองการแชร์ไปทั่ว จนเกิดเป็นปัญหาบานปลาย 

ล่าสุด นายกรณ์ มีดี เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย หัวหน้าพรรคพลังธรรม ได้ทำหนังสือร้องเรียนความผิด "พระเล็ก" ยื่นต่อ พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนทิโย) เจ้าคณะภาค 9 (ธ) เพื่อสอบอธิกรณ์ "พระเล็ก" จำนวน 8 ข้อหา ประกอบด้วย

 

 

  1. แอบอ้างพระบรมราชโองการ จำนวน 1 หรือ 2 ครั้ง
  2. ไม่สามารถปฏบัติหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดได้ภายใน 30 วัน
  3. ทำสังฆราชี (ปล่อยไปเป็นสังฆเภท)
  4. ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยอมรับ
  5. ชาวพุทธในจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยอมรับ
  6. ทำตัวเสมือนว่าเป็นมาเฟียหรือเจ้าพ่อ 
  7. การข่มขู่นักข่าวด้วยบาปหนัก
  8. อาจใส่ร้ายพระเทพสารเมธี และพระญาณรักขิต

 

นายกรณ์ ระบุว่า เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายที่คาดไม่ถึง จึงได้ทำหนังสือเพื่อขอให้เจ้าคณะภาค 9 เร่งระงับอธิกรณ์ ด้วยการสืบสวนสอบสวน สรุปผล โดยให้ยึดหลักพระธรรมวินัย และกฏมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24(พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ และกฏมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563) ในการสืบสวนสอบสวน สรุปผล ต้องสร้างความกระจ่างให้กับคณะสงฆ์และชาวพุทธ ที่ติดตาม ได้สิ้นสงสัยในทุกประเด็น พร้อมทั้งสามารถประกาศต่อสาธารณชนได้

 

 

"พระเล็ก" เจอ 8 ข้อ สอบอธิกรณ์ ทั้งแอบอ้างพระบรมราชโองการ-ทำตัวเป็นมาเฟีย

"พระเล็ก" เจอ 8 ข้อ สอบอธิกรณ์ ทั้งแอบอ้างพระบรมราชโองการ-ทำตัวเป็นมาเฟีย

"พระเล็ก" เจอ 8 ข้อ สอบอธิกรณ์ ทั้งแอบอ้างพระบรมราชโองการ-ทำตัวเป็นมาเฟีย

"พระเล็ก" เจอ 8 ข้อ สอบอธิกรณ์ ทั้งแอบอ้างพระบรมราชโองการ-ทำตัวเป็นมาเฟีย

"พระเล็ก" เจอ 8 ข้อ สอบอธิกรณ์ ทั้งแอบอ้างพระบรมราชโองการ-ทำตัวเป็นมาเฟีย

"พระเล็ก" เจอ 8 ข้อ สอบอธิกรณ์ ทั้งแอบอ้างพระบรมราชโองการ-ทำตัวเป็นมาเฟีย

 

สำหรับ "พระเล็ก" หากนับจากวันได้รับ "ตราตั้ง" เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงขณะนี้ เลยเวลา 30 วันแล้ว ที่จะต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ "เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์" ถึงแม้จะมีความพยายามในการเข้าพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ก็ไม่สามารถเข้าได้ ซึ่งตามกฏของมหาเถรสมาคม ตำแหน่งนั้นจะถือเป็น "โมฆะ" หรือไม่

 

ผลจากคำสั่งที่เป็นโมฆะ คือ สูญเปล่า คำสั่งทางปกครองที่เป็นโมฆะ ย่อมไม่เกิดผลใด ๆ ในทางกฎหมาย ดังที่ผู้ออกคำสั่ง (พระบัญชา)ดังกล่าวต้องการ ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนานเพียงใดก็ตาม ผู้มีส่วนได้เสีย อาจหยิบยกความเป็นโมฆะขึ้นกล่าวอ้างได้เสมอ ( ป.พ.พ.มาตรา 133 อันความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้น ท่านว่าบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้) คำสั่งแต่งตั้ง "พระเล็ก" เป็นเจ้าคณะจังหวัด แม้จะมีพระบัญชา แต่เสมือนว่า ไม่เคยมี

 

เหตุใดจึงกล่าวว่าเป็นโมฆะ เพราะ

 

  1. เป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกมาโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการ หรือขั้นตอนบางประการ (ชาญชัย แสวงศักดิ์. 2556 หน้า 208-209)
  2. คำสั่งหรือการกระทำอื่นใดโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น..และเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ(ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9)

 

logoline