ข่าว

ราชกิจจาฯประกาศผู้ได้รับเลือกเป็นกก.ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

ราชกิจจาฯประกาศผู้ได้รับเลือกเป็นกก.ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  ลงนามโดยปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  ลงนามโดยปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา 

 

28 พ.ย.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

 

อาศัยอำนาจตามข้อ 23 แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจนับคะแนนเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

 

ก. ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา ตามมาตรา 36 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ได้แก่

 

ราชกิจจาฯประกาศผู้ได้รับเลือกเป็นกก.ตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

1. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

 

2. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ ในศาลฎีกา

 

3. นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

 

ข. ประเภทกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ ตามมาตรา ๓๖ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้แก่

 

1. นายพศวัจณ์ กนกนาก รองประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม ....

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ [จำนวน ๔ ราย ๑. นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ฯลฯ]

logoline