ข่าว

ใหญ่จริง "นาแปลงใหญ่ปทุมธานี" เก่งทั้งปลูก เก่งทั้งขาย

ใหญ่จริง "นาแปลงใหญ่ปทุมธานี" เก่งทั้งปลูก เก่งทั้งขาย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ "กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว" ปทุมธานี เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างเข้มแข็ง

ถ้าพูดถึง "การเกษตรแบบแปลงใหญ่"ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการระบบส่งเสริม "การเกษตรแบบแปลงใหญ่" ถูกกำหนดแนวทางการพัฒนา โดยมีโครงการสำคัญ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรเน้นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้ตรงตามความต้องการของตลาด

 

ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วม การรวมกลุ่มทั้งการผลิตและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันภายใต้การสนับสนุนของทุกภาคส่วนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

 

โดยจัดทำโครงการระบบส่งเสริม"การเกษตรแบบแปลงใหญ่" ที่มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาดตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล

 

การรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของ "กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว" หมู่ 13 คลอง 6 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีนักวิชาการเกษตรของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเป็นผู้ให้การสนับสนุน

ใหญ่จริง "นาแปลงใหญ่ปทุมธานี" เก่งทั้งปลูก เก่งทั้งขาย

นายธีรพงศ์พันธุ์ ฉิมคราม ประธานนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 13 คลอง 6 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้ามาสนับสนุนส่งเสริม องค์ความรู้เรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้อง ตามหลักมาตรฐานของกรมการข้าวกำหนดไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว

ใหญ่จริง "นาแปลงใหญ่ปทุมธานี" เก่งทั้งปลูก เก่งทั้งขาย

และ"กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่"ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีจาก  ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้ามาวางแผนการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด  การผลิตเมล็ดพันธุ์จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีความประณีตในการผลิตทุกขั้นตอน  เอาใจใส่หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืช การกำจัดวัชพืช รวมทั้งการตรวจคัดพันธุ์ปน แม้จะยุ่งยาก แต่มีความคุ้มค่า เนื่องจากราคาของเมล็ดพันธุ์ข้าวสูงกว่าราคาข้าวเปลือกถึง 2 เท่า 

ใหญ่จริง "นาแปลงใหญ่ปทุมธานี" เก่งทั้งปลูก เก่งทั้งขาย

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กล่าวว่า  การพัฒนาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรนั้น  ทางศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้ส่งเสริม ให้ความรู้ ความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การรวมกลุ่มเป็นสมาชิก"นาแปลงใหญ่" ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม  และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านเทคโนโลยี

ใหญ่จริง "นาแปลงใหญ่ปทุมธานี" เก่งทั้งปลูก เก่งทั้งขาย

อาทิ เช่น เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  รถแทรกเตอร์  เครื่องสีข้าว  อุปกรณ์การบรรจุหีบห่อ เช่น เครื่องซีลสุญญากาศ ถุงบรรจุข้าว เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพการปลูกและแปรรูปข้าวให้กับเกษตรกรให้ได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังคงต้องรักษามาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐาน ตามที่กรมการข้าวกำหนด

logoline