ข่าว

"สมเด็จพระสังฆราช" สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานคติธรรม เนื่องในวันแพทย์ 64

"สมเด็จพระสังฆราช" สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานคติธรรม เนื่องในวันแพทย์ 64
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดประทานคติธรรม เนื่องในโอกาสวันแพทย์ไทย 27 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นสิริมงคลและให้นำคติธรรมไปปฏิบัติ น้อมนำพระพุทธจริยาอันเปี่ยมด้วย พระมหากรุณามาเป็นที่ตั้ง

พล.อ.ต.นายแพทย์อิทธพร  คณะเจริญ  เลขาธิการแพทยสภา เปิดเผยว่า แพทยสภาได้ทำหนังสือขอประทานกราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอประทานสาส์นประทานพรแพทย์ทั่วประเทศพร้อมคติธรรม เนื่องในวันแพทย์ของไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี ตามประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 37 ตอนที่ 103 โดยจอมพล ป. พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรี ซึ่งแพทย์ เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นจำนวนมาก สมควรให้มีการกำหนดวันแพทย์ เพื่อให้มีการระลึกถึงความสำคัญของวิชาชีพ ในปัจจุบันเป็นปีที่ 65 หลังประกาศดังกล่าว
    

ในการนี้สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ท่านทรงโปรดประทานคติธรรม เนื่องในโอกาสวันแพทย์ไทย 27 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นสิริมงคลและให้นำคติธรรมไปปฏิบัติ ข้อความดังนี้
“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ บริบูรณ์ด้วยพระคุณเป็นอเนกปริยายสรุปรวมโดยสังเขปได้ 3 ประการคือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ จึงทรงตั้งพระปณิธานที่จะรื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากห้วงทุกข์ นับแต่ยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ สั่งสมพระบารมีมานานอเนกนับเนิ่นถึงสี่อสงไขยแสนมหากัป กระทั่งทรงตรัสรู้ แล้วทรงพระอุตสาหะประกาศพระศาสนาให้ปรากฎยั่งยืนสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ มีพระกิตติศัพท์อันงามฟุ้งขจรขจายทวนกระแสกาล ทั้งนี้ ก็ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธคุณ มีความกรุณาสงสารผู้ตกทุกข์ได้ยากในห้วงสังสารวัฏเป็นอาทิ
บรรดาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ พึงเพ่งพินิจและน้อมนำพระพุทธจริยาอันเปี่ยมด้วย พระมหากรุณามาเป็นที่ตั้งแห่งใจตน พร้อมตรึกตรองถึงความหวังของมหาชนผู้ล้วนมุ่งฝากชีวิตไว้ภายใต้อำนาจแห่งความรู้ความสามารถของแพทย์อยู่ทุกขณะจิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ไม่เกิดความคิดที่จะย่อหย่อนหรือเหนื่อยหน่าย ในการอบรมสั่งสมสรรพกำลัง ทั้งด้านวิชาและด้านความประพฤติ ให้พรั่งพร้อมเพียบพูนอยู่ในตน จักได้สามารถเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและมวลมนุษยชาติ สมด้วยปณิธานที่จะประคองอัชฌาสัยให้เต็มเปี่ยมความกรุณา อันเป็นลักษณะของมหาบุรุษอยู่เสมอไป”
     

"สมเด็จพระสังฆราช" สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานคติธรรม เนื่องในวันแพทย์ 64
     

เนื่องในวันแพทย์ไทย พุทธศักราช 2564 ขออนุโมทนากุศลจริยาของแพทย์ไทยทุกคน และขออำนวยพรให้ท่านจงประสบความสุขสวัสดี เป็นกำลังอุดหนุนค้ำจุนสังคมไทยและโลกนี้ โดยสุจริตธรรมจรรยาสืบไป เทอญ.
(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)
 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆริณายก
   วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
     9 พฤศจิกายน 2564

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด