ข่าว

อายุไม่เกิน 55 ปี รีบเลย ธปท.รับ "สมัครงาน" นั่งผู้บริหาร สายการเงิน การลงทุน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับ "สมัครงาน" ตำแหน่ง "ผู้บริหาร" สายการเงิน การลงทุน อายุไม่เกิน 55 ปี ใครคุณสมบัติได้ เช็ควิธีสมัครได้เลย

รับ "สมัครงาน" ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ "แบงก์ชาติ" ประกาศรับ "สมัครงาน" สมัครผู้บริหาร เพื่อดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงินสำรอง"

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือวิศวกรรมการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • มีความสามารถในการประสานงานและสื่อสารกับ stakeholders ต่างๆ เพื่อผลักดันนโยบายการลงทุนของ ธปท. ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารความหลากหลาย ความสามารถในการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น
 • มีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจใฝ่รู้ และต้องการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

 

ประสบการณ์

 

 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ รวมทั้งการบริหารกองทุนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ ใน ธปท. และ/หรือสถาบันการเงินชั้นนำ ไม่ต่ำกว่าสิบปี และมีพื้นฐานความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี สามารถบริหารการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   

 

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

 

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่ส่งใบสมัคร
 • หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาเศรษฐศาสตร์/การเงิน/หรือวิศวกรรมการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการประสานงานและสื่อสารกับ stakeholders ต่าง ๆ เพื่อผลักดันการกำหนด และการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของ ธปท. ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารความหลากหลาย ความสามารถในการสื่อสาร การดูแลบุคลากรอย่างเหมาะสม และการสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น
 • มีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจใฝ่รู้ และต้องการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 

 • มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันที่เกิดจากการบริหารกองทุนที่มีมูลค่าสูง และมีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีวิสัยทัศน์ พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในฝ่ายบริหารเงินสำรอง

 

"ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร"
 

 

ความรับผิดชอบหลัก

 

 • กำหนดกลยุทธ์การลงทุนทั้งในระยะปานกลาง (Tactical Asset Allocation) และระยะยาว (Strategic Asset Allocation) ที่สร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าให้แก่เงินสำรองทางการ ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่กำหนด โดยสามารถเชื่อมโยงภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก เพื่อแปลงเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี
 • ดูแลให้มีการวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินโลก แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งแนวโน้มรายอุตสาหกรรม ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร และของคู่ค้า ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของระบบ (systemic risk) รวมทั้ง tail risk event ต่าง ๆ เพื่อประกอบการกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ทั้งตราสารทุน และตราสารหนี้
 • พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการลงทุน รวมทั้ง ดูแลให้มีการพัฒนาเครื่องมือ (Tools) และแบบจำลอง (Models) เชิงปริมาณเพื่อใช้ประกอบการ
 • คาดการณ์และประเมินแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงินต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • ศึกษาและเสนอการลงทุนในตลาดใหม่ หรือตราสารการเงินใหม่ เพื่อหาโอกาสเพิ่มผลตอบแทนของการบริหารเงินสำรองทางการ รวมทั้งเครื่องมือทางการเงินใหม่หรือที่ซับซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสำรอง
 • ร่วมคัดเลือกผู้จัดการทุนภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญ ติดตามประเมินกลยุทธ์การลงทุนและผลการบริหารของผู้จัดการทุนภายนอกที่ ธปท. จ้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกลยุทธ์ลงทุนในตลาดที่ ธปท. ลงทุนเองด้วย รวมทั้งดูแลให้มีการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญและเทคโนโลยีจากผู้จัดการทุนภายนอกมาสู่เจ้าหน้าที่ลงทุนของ ธปท. สำหรับตลาดใหม่ที่ ธปท. ยังไม่ได้ลงทุน

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการสิทธิประโยชน์

 

 • ค่าตอบแทน - หลังการเจรจาต่อรอง โดยมีระยะเวลาจ้าง 3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำ หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด)
 • สวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุน, ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและประกันสุขภาพครอบครัว ฯลฯ

 

การทดสอบ

 

สอบสัมภาษณ์ ภายในเดือนธันวาคม 2564 (จะแจ้งผู้สมัครต่อไป)

 

ขั้นตอนดำเนินการ

 

 • รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
 • ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างประวัติ และแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
 • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
   
 • เว็บไซด์สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทรศัพท์ 02-283-5524 หรือ 02-283-5503

 

อายุไม่เกิน 55 ปี รีบเลย ธปท.รับ "สมัครงาน" นั่งผู้บริหาร สายการเงิน การลงทุน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด