ข่าว

เลือก อบต. 28 พ.ย.นี้ ไป "ใช้สิทธิเลือกตั้ง" ไม่ได้ ทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เตือน ไม่ไป "ใช้สิทธิเลือกตั้ง" อบต. ต้องแจ้ง กกต. เพื่อรักษาสิทธิทางการเมือง ภายใน 7 วัน ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง

08:00 น ถึง 17:00 น. วันที่ 28 พ.ย. 2564 เป็นวันเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต.  กกต.เตือนประชาชนห้ามทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง  ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันที่ 27 พ.ย. 2564ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุราจัดเลี้ยงเพราะจะมีโทษทางกฎหมาย   หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุจะเสียสิทธิหลายประการรวมถึงถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วน  แต่หากแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามที่ กกต.อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้   เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร  ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง  หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกำหนด  ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564  

หากไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิทางการเมืองอันประกอบไปด้วย
1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
4. การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น
 

ช่องทางการแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ประกอบด้วย การยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน  จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote 

เลือก อบต. 28 พ.ย.นี้  ไป \"ใช้สิทธิเลือกตั้ง\" ไม่ได้ ทำอย่างไร เช็คได้ที่นี่


แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด ก็ตาม
หากไม่แจ้งจะเสียสิทธิ์ทางการเมือง โดยมีระยะเวลาการถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี  นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจำกัดสิทธิครั้งหลังนี้ โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ และหากกำหนดเวลาการจำกัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด ให้กำหนดเวลาการจำกัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ