ข่าว

ปล่อยกู้"กยศ." โดยไม่มีผู้ค้ำประกันมีผลวันนี้ ประกาศลงราชกิจจาฯแล้ว

ปล่อยกู้"กยศ." โดยไม่มีผู้ค้ำประกันมีผลวันนี้ ประกาศลงราชกิจจาฯแล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ข่าวดี ปล่อยกู้ "กยศ." โดยไม่มีผู้ค้ำประกันก็ได้ มีผลประกาศใช้แล้ววันนี้ ( 24 พ.ย.64 ) ราชกิจจาฯ เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน โดยไม่มีผู้ค้ำประกันก็ได้

 

24 พ.ย.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยสาระสำคัญ เป็นการปล่อยให้กู้ยืมเงิน กยศ.  ซึ่งจากเดิมต้องมีผู้คำประกันแต่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขออกระเบียบใหม่ไม่มีผู้ค้ำประกันก็ได้ ซึ่งประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (24 พ.ย.64 )

 

ทั้งนี้ ราชกิจจาฯ  เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564   

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2563 ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19  (7) และ (17 ) มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 44 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  

 

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564"

 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ปล่อยกู้"กยศ." โดยไม่มีผู้ค้ำประกันมีผลวันนี้ ประกาศลงราชกิจจาฯแล้ว

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

 

 

“ข้อ 11 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต้องทำสัญญากู้ยืมเงินตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่กองทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำหนดให้มี ผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุนด้วยก็ได้ การทำสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ง ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และผู้แทน โดยชอบธรรม กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา หรือพนักงานของสถาบันการเงินหรือ นิติบุคคลตามที่กองทุนฯ ประกาศกำหนดแล้วแต่กรณี ด้วยตนเอง ในกรณีที่มีผู้ค้ำประกัน หากผู้ค้ำประกันไม่สามารถลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญา กู้ยืมเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาได้ สัญญากู้ยืมเงินนั้นต้องมีลายมือชื่อของนายทะเบียน ในท้องที่หรือท้องถิ่น ณ ภูมิลำเนา ตามทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาที่ประกอบอาชีพของผู้ค้ำประกัน เพื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันด้วย”

ปล่อยกู้"กยศ." โดยไม่มีผู้ค้ำประกันมีผลวันนี้ ประกาศลงราชกิจจาฯแล้ว

ข้อ 4 บรรดาคำขอกู้ยืมเงินของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินและต้องทำ สัญญากู้ยืมเงินในปีการศึกษา 2564 และ/หรือเอกสารสัญญากู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงิน ในปีการศึกษา 2564 ที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลผูกพันเป็นการทำสัญญากู้ยืมเงินตามระเบียบนี้ รวมทั้งประกาศและคำสั่งของกองทุนที่เกี่ยวข้อง
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

กฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม...

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

logoline