ข่าว

รอประมูล! ครม.อนุมัติป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ใช้ตัวอักษร-เลขได้ไม่เกิน 7 หลัก

รอประมูล! ครม.อนุมัติป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ใช้ตัวอักษร-เลขได้ไม่เกิน 7 หลัก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ใครที่มีเงินพร้อม.. รอประมูลได้เลย ล่าสุดครม.อนุมัติป้ายทะเบียนรถใหม่แบบใหม่ โดยให้ใช้ตัวอักษรและตัวเลขผสมกันได้ไม่เกิน 7 หลัก เล็งเปิดประมูลล็อตแรก 301 เลขหมาย ลุ้นกระทรวงคมนาคมเคาะวันเวลาประกาศใช้

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสี ของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขจากร่างฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 

 

รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญ โดยกำหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7คน ที่มีหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม อาจมีตัวอักษรประจำหมวดมากกว่า 2 ตัวอักษร หรือมีตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ก็ได้ เพื่อให้การกำหนดตัวอักษรประจำหมวดมีความหลากหลายและเหมาะสมยิ่งขึ้น  

 

รอประมูล! ครม.อนุมัติป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ใช้ตัวอักษร-เลขได้ไม่เกิน 7 หลัก

 

ทั้งนี้ แตกต่างไปจากร่างฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ครม. เคยมีมติอนุมัติหลักการไว้ โดยขอแก้ไขจากเดิมที่ให้ตัวอักษรประจำหมวดพิเศษใช้ได้เฉพาะกับหมายเลขทะเบียน  1 หลัก เป็น “ให้ใช้กับหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม” (301 เลขหมาย) ที่มีทั้งหมายเลขทะเบียน 1 หลัก, 2 หลัก, 3 หลักและ 4 หลักได้ด้วย “นั่นคือหมายถึงว่าตัวอักษรประจำหมวด จะประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ได้ แต่เมื่อรวมทั้งตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์และตัวเลขรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 7 หลัก”  ส่วนจะเริ่มให้มีการนำมาใช้ได้เมื่อไรนั้น คงต้องรอประกาศจากกระทรวงคมนาคมอีกครั้ง 

 

รอประมูล! ครม.อนุมัติป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ใช้ตัวอักษร-เลขได้ไม่เกิน 7 หลัก

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวด้วยว่า สำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี 2554 โดยกำหนดให้แผ่นป้ายทะเบียนรถแบ่งออกเป็น 2 บรรทัด ดังนี้คือ บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วย ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่1 ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 2 และหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก บรรทัดที่ 2 เป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่จดทะเบียน เว้นแต่กรณีจดทะเบียนที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง ทั้งนี้ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษรไทย และหมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิค และทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้อัดเป็นรอยดุน 

 

รอประมูล! ครม.อนุมัติป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ใช้ตัวอักษร-เลขได้ไม่เกิน 7 หลัก

ทั้งนี้ แผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับข้างต้น เว้นแต่กรณีบรรทัดที่ 1 มีหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม บรรทัดที่ 1 อาจประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดมากกว่า 2 ตัวอักษร หรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ได้  ทั้งนี้ กรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถมีอักษรประจำหมวดมากกว่า 2 ตัวอักษร หรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ ให้ขอบแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าวไม่ต้องอัดเป็นรอยดุน และเครื่องหมาย ตัวเลข และตัวอักษรใช้เป็นลายพิมพ์ โดยการกำหนดตัวอักษรประจำหมวดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด 

 

 

logoline