ข่าว

มหาวิทยาลัยแห่งแรกในไทย ก้าวสู่ "มาตรฐาน ABET"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เป้าหมายสำคัญของไทย ในการยกระดับวิศวกรรมศาสตร์ ก้าวสู่ "มาตรฐาน ABET" เป็นวิศวกรโลกใกล้เป็นจริง เมื่อ วิศวะมหิดล ได้ผ่านการตรวจรับรองเบื้องต้น จาก ABET สหรัฐอเมริกาแล้ว รวดเดียวถึง 6 หลักสูตร คาดว่าจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ เดือนสิงหาคมปี65

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โลกปัจจุบันหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของประเทศชั้นนำทั่วโลก ทั้งในสหรัฐ ยุโรปและเอเชีย ต่างพัฒนาและได้การรับรองมาตรฐานสากลจากระบบ ABET "มาตรฐาน ABET" หรือ Accreditation Board for Engineering and Technology สหรัฐอเมริกา 

 

ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงานและข้อกำหนดทางวิชาชีพสากล ดังนั้นการที่ 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผ่านการตรวจรับรองเบื้องต้นในคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโลกจาก ABET 

 

จึงนับเป็นครั้งแรกของไทยและจะเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยในการยกระดับให้เป็นที่ยอมรับเท่าเทียมกับนานาชาติ 

 

นอกจากนี้ยังจะเป็นโมเมนตั้ม หรือแรงเหวี่ยงสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่โลกใหม่ ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ถาโถมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและความท้าทายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีดิจิทัลทวิน Deep Tech การสื่อสาร 5G-6G Metaverse อินเตอร์เน็ตเจนเนอเรชั่นที่ 3 ควอนตั้มคอมพิวติ้งที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้า

ทั้งนี้ 6 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ผ่านการตรวจรับรองเบื้องต้นด้านคุณภาพการศึกษาตาม มาตรฐาน ABET ประกอบด้วย

 

1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เผยอีกว่า คณะวิศวะมหิดลได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ABET มาตั้งแต่ปี 2560 และเข้าร่วม“โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก ABET ภายในปี พ.ศ. 2565” เมื่อเดือนมกราคม 2563 

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)  มุ่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลักดันหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไทยให้ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และสมรรถนะในการทำงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 

 รวมทั้งข้อกำหนดในการประกอบวิชาชีพระดับสากล ตลอดจนสามารถโอนหน่วยกิต และเคลื่อนย้ายไปทำงานในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศได้ทั่วโลก

 

ปัจจัยที่ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการตรวจรับรองเบื้องต้นในคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ ABET มาจากศักยภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา ซึ่งมีวงรอบการติดตาม การประเมินและปรับปรุงในทุก ๆ ปี โดยรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกภาคส่วน

 

ทั้งจากนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว รวมถึงข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต นายจ้าง ภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อความทันสมัยและความเป็นสากลของหลักสูตร

 

อีกทั้งผลลัพธ์ของการศึกษาที่สะท้อนมาในคุณลักษณะต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ABET 8 ด้าน คือ 1. Students 2. Program Educational Objectives 3. Student Outcomes 4. Continuous Improvement 5. Curriculum 6. Faculty 7. Facilities และ 8. Institutional Support

 

ส่วนแผนงานในก้าวต่อไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงทุกหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับโลก

 

และเตรียมการตรวจรับรอง เมื่อครบวงรอบในอีก 6 ปีข้างหน้า อีกทั้งพร้อมให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันอื่น ๆ ภายในประเทศไทย ร่วมกับกระทรวง อว. เพื่อผลักดันให้ผ่านการรับรองตาม “มาตรฐาน ABET” ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกัน

logoline