ข่าว

คลังชง "ครม." ยกเว้นภาษีเงินที่ได้จากโครงการรักษาจ้างงานธุรกิจเอสเอ็มอี

คลังชง "ครม." ยกเว้นภาษีเงินที่ได้จากโครงการรักษาจ้างงานธุรกิจเอสเอ็มอี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จับตาวาระ "ครม." วันนี้ กลาโหมขอโอน-เปลี่ยนแปลงงบปี 65 เป็นเงินราชการลับ- สตช. ชง โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ -คลังชง ยกเว้นภาษีเงินที่ได้จากโครงการรักษาจ้างงานธุรกิจเอสเอ็มอี

ในการประชุม "ครม." วันนี้ (23 พ.ย.) มีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่อง

 

-เรื่องพิจารณา ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินราชการลับ

 

-การเข้าร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนด้านพลังงานภายใต้ยุทธศาสตร์สายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Energy Partnership: BREP) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

-ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ

 

-เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ ผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

 

-ผลการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง ผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ

 

-ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่ากุมเกาะตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก ตำบลศรีนคร ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย ตำบลไร่อ้อย ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ….

 

-ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในการสำรวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ พ.ศ. ….

 


 


 

-ร่างกฎกระทรวงการติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงในการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน พ.ศ.  

 

-ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 และรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

-เรื่องเพื่อทราบ อาทิ ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน SPS อาเซียน-จีน ครั้งที่ 7 และการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีนฉบับใหม่


-การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ) สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

-รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สิน) และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี("ครม.") ขอยกเว้นภาษีจากเงินที่ได้จากโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ไม่ต่ำกว่า 95% โดยรัฐจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

ทั้งนี้ธุรกิจในกลุ่ม SMEs เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างมาก จึงจำเป็นต้องช่วยเหลือประคับประคอง เพื่อให้ ธุรกิจ SMEs กลับมาแข็งแรงประสบผลสำเร็จ ดั่งในอดีตที่ก่อนมีโรคโควิด  

 

-ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ….

 

-การเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

 

-การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3


-ร่างข้อตกลงขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกกับ สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

-สรุปผลประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26

 

-ร่างปฏิญญาทางการเมืองเรื่องการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับโลกของสหประชาชาติเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเอเซีย-ยุโรป ครั้งที่ 13

 

-ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

 

-ขออนุมัติกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 28 และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงกับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนาครั้งที่ 26

 

-ร่างข้อบังคับการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทในเครือของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. …. ข้อเสนอเชิงนโยบายของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ปี 2563

 

-ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

-ขอขยายกลุ่มเป้าหมายในการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ขอความเห็นชอบโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด