ข่าว

เช็คเลยราชกิจจาฯประกาศ งบอุดหนุนท้องถิ่น 1.4 แสนล้านกระจายใช้จ่ายอะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเลย ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนท้องถิ่น1.4 แสนล้านบาท กระจายไปตามแผนงานท้องถิ่นอะไรบ้าง

21 พ.ย. 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน ที่ตั้งงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 39,996,340,100 บาท นั้น

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564  มีมติเห็นชอบการจัดทำประกาศคณะกรรมการการ กระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ตั้งงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 142,277,978,100 บาท

เช็คเลยราชกิจจาฯประกาศ งบอุดหนุนท้องถิ่น 1.4 แสนล้านกระจายใช้จ่ายอะไรบ้าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 (11) และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 

คณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

เช็คเลยราชกิจจาฯประกาศ งบอุดหนุนท้องถิ่น 1.4 แสนล้านกระจายใช้จ่ายอะไรบ้าง

ข้อ 1 เงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 142,277,978,100 บาท ให้จัดสรรตามรายการ ดังต่อไปนี้

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร จำนวน 507,088,600 บาท

 

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 8,309,754,100 บาท

 

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 18,738,366,700 บาท

 

(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) จำนวน 2,886,666,800 บาท

 

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) จำนวน 21,580,000 บาท

 

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 54,784,600 บาท

 

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) จำนวน 523,122,900 บาท

 

(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 565,064,900 บาท

 

(9 ) เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน14,019,617,200 บาท

 

(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 12,280,800 บาท

 

(11) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) จำนวน 14,839,000 บาท

 

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 2,460,000 บาท

 

(13) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง จำนวน 5,983,100,100 บาท

 

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 53,000,000 บาท

 

(15 ) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 68,418,914,400 บาท

 

(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 17,304,760,800 บาท

 

(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 478,530,000 บาท

 

(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา จ านวน 1,434,000 บาท

 

(19) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 291,420,000 บาท

 

(20) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน 953,870,800 บาท

 

(21) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,164,600 บาท

เช็คเลยราชกิจจาฯประกาศ งบอุดหนุนท้องถิ่น 1.4 แสนล้านกระจายใช้จ่ายอะไรบ้าง

(22) เงินอุดหนุนสำหรับสวัสดิการครูชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,757,800 บาท

 

(23) เงินอุดหนุนสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1,137,800,000 บาท

 

(24) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 1,599,600,000 บาท

 

(25) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 66,000,000 บาท

 

เช็คเลยราชกิจจาฯประกาศ งบอุดหนุนท้องถิ่น 1.4 แสนล้านกระจายใช้จ่ายอะไรบ้าง

(26) เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 330,000,000 บาท

 

ข้อ 2 เงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ 1 ยกเว้นรายการตาม (13) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่จัดทำคำของบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ข้อ 3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 1 ไปจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินไป ใช้จ่ายและมีเงินเหลือจ่าย ให้ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นรายการในข้อ 1 (1) (5) (6) และ (7) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด โดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมิต้องจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และหากมีเงินเหลือจ่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินเหลือจ่าย ดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ข้อ 4 การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ตามข้อ 1 (13) จำนวน 5,983,100,100 บาท ให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น โอนจัดสรรให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็น 2 งวด โดยเงิน แต่ละงวดให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้วย ข้อ 5 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อ 1 ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

 

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิกอ่านฉบับเต็ม.... 

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด