ข่าว

เปิดภารกิจสำคัญ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด สนองนโยบาย "แปลงใหญ่ข้าว" ของรัฐบาล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดภารกิจที่สำคัญของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดเพื่อสนองนโยบายโครงการ "แปลงใหญ่ข้าว" ของรัฐบาล เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ตั้งอยู่บนเลขที่ 222 หมู่ 21 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่รวม 471 ไร่ มีการดำเนินงานเป็นตัวแทนของพื้นที่เป้าหมายในการทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว การดำเนินงานมีลักษณะเป็นระบบเครือข่ายในศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่งและเชื่อมโยงกับกลุ่มต่าง ๆ ในกองวิจัยและพัฒนาข้าว ศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนและโครงการวิจัยของกรมการข้าว ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ตรงตามพันธุ์และมีคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์โดยดูแลในพื้นที่จังหวัดยโสธร

เปิดภารกิจสำคัญ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด สนองนโยบาย "แปลงใหญ่ข้าว" ของรัฐบาล

                                  นางวรินทร เกตุพล 

 

นางวรินทร เกตุพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด กล่าวว่าสำหรับบทบาทภารกิจของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด คือผลิตเมล็ดพันธุ์หลักเป็นพันธุ์หลักขาวดอกมะลิ 105 และเป็นเมล็ดพันธุ์หลักอินทรีย์ แล้วก็มีบทบาททางด้านงานวิจัย งานปรับปรุงพันธุ์ งานทดลองเกี่ยวกับข้าว สำหรับงานวิจัยจะมีการทดลองในจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งานส่งเสริมจะรับผิดชอบที่จังหวัดยโสธรเป็นหลัก

 

สำหรับกลุ่มงานในศูนย์ ก็มีงานวิชาการ ซึ่งก็จะเป็นงานวิจัยทางด้านข้าว งานปรับปรุงพันธุ์ข้าวการทดลองต่างๆเกี่ยวกับข้าว แล้วก็จะมีงานผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งก็ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์  ในพื้นที่ 300 ไร่ กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นงานส่งเสริมด้านข้าวองค์ความรู้ด้านข้าว และฝ่ายบริหารทั่วไป ก็จะดูแลในเรื่องของงานอำนวยการ 

 

 

เปิดภารกิจสำคัญ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด สนองนโยบาย "แปลงใหญ่ข้าว" ของรัฐบาล

นายรัฐพงศ์ มีกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดมีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพันธุ์ข้าวทนเค็ม แปลงทดสอบเกี่ยวกับเรื่องข้าวเหนียวไม่ไวแสง แปลงทดสอบข้าวเหนียวไวแสง แปลงทดสอบเกี่ยวกับเรื่องข้าวทนแล้ง แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105  ชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก  

เปิดภารกิจสำคัญ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด สนองนโยบาย "แปลงใหญ่ข้าว" ของรัฐบาล

โดยศูนย์จะเน้นเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในสภาพของอินทรีย์  ก็จะนำข้าวมาทดลองปลูกดูว่าจะมีการปรับตัวแล้วให้ผลผลิตเป็นยังไงในพื้นที่ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตสูง  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทำหน้าที่ในการตรวจแปลง ตรวจพันธุ์ปนและดูแลเกี่ยวกับโรคแมลงศัตรูข้าว

เปิดภารกิจสำคัญ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด สนองนโยบาย "แปลงใหญ่ข้าว" ของรัฐบาล

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดยังมีการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริม "การเกษตรแบบแปลงใหญ่" เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามให้คำแนะนำ โดยมีกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน มีเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่มชัดเจน เป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 

 

ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดรับผิดชอบพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดยโสธร มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 1,342,044 ไร่ รวม 9 อำเภอ มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณร้อยละ 79 ของพื้นที่ทางการเกษตร

 

สำหรับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ"แปลงใหญ่" ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 มี "กลุ่มนาแปลงใหญ่" จำนวน 48 กลุ่ม เกษตรกร 4,934 ราย พื้นที่ 78,183 ไร่  โดยเน้นการลงพื้นที่ดูแลเกษตรกร ร่วมกันคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและมอบองค์ความรู้ให้เกษตรกร ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวและต่อยอดผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด