ข่าว

"ศาล รธน." ชี้ กม.แพ่ง ม.1448 รับรองเฉพาะ ชาย-หญิง สมรส ไม่ขัด รธน.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศาล รธน." มติเอกฉันท์ ชี้ กม.แพ่ง ม.1448 เคาะ เฉพาะชาย-หญิง สมรส ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แนะคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสมควรดำเนินการตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิและหน้าที่ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไป

17 พ.ย. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า "ศาลรัฐธรรมนูญ" ได้ประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญ  ประเด็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสามหรือไม่ 

 

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ร้องทั้งสอง (น.ส.พวงเพชร เหงคำ ที่ 1 และ นางเพิ่มทรัพย์ แซ่อึ้ง ที่2) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ 1056/2563 ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง(กรณีขอจดทะเบียนสมรสของบุคคลหลากหลายทางเพศ) เพื่อขอให้ "ศาลรัฐธรรมนูญ" พิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1448 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 หรือไม่

 

ผลการพิจารณา "ศาลรัฐธรรมนูญ" พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 4 และมาตรา 5 เป็นบททั่วไปที่วางหลักการคุ้มครองเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล และความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว้ โดยมิได้มีข้อความใดคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว้เป็นการเฉพาะไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในส่วนนี้

 

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 26 และมาตรา 27 วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม

 

โดยมีข้อสังเกตว่ารัฐสภา คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสมควรดำเนินการตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิและหน้าที่ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไป

 

สำหรับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 บัญญัติไว้ว่า การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ