ข่าว

ขั้นตอน "ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่" นายจ้างเช็ครายละเอียดที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สรุปขั้นตอน "ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่" ก่อนหมดเขต 30 พ.ย.นี้ นายจ้างต้องทำอย่างไรนายจ้างต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เช็คให้ชัวร์ยื่นให้ทันก่อนหมดเขต

สำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถตรวจวิธีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ ให้ถูกกฎหมาย โดยวันนี้ "คมชัดลึกออนไลน์" รวบรวมวิธีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ ค่าธรรมเนียม เพื่อให้นายจ้างได้เตรียมความพร้อม และดำเนินการขึ้นทะเบียนให้แก่ลูกจ้างได้อย่างถูกต้อง 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ 

1.นายจ้างแจ้งข้อมูลต่างด้าวต่อเจ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ออกตรวจคนต่างด้าว ณ สถานประกอบการของนายจ้างระหว่างวันที่ 1 พฤศิจิกายน  2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 
3.ยื่นคำร้องขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายใน 7 วัน หลังจากทีแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ 
4.จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
5.ตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค และซื้อประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
6. ยื่นขอตรวจลงตรา วีซ่าภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
7.จัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)

ค่าธรรมเนียม ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ 

 • งานกรรมกร คนละ 12,000 บาท 

โดยหากลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้รับ 
1.ขึ้้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
2.ใบอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
3.จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
4.ตรวจสุขภาพ +ประกันสุขภาพ 4 เดือน 
5.วีซ่าทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
6.บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรสีชมพู)

 

 • งานรับใช้ในบ้านคนละ 12,900 บาท 

1.ขึ้้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
2.ใบอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
3.จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
4.ตรวจสุขภาพ +ประกันสุขภาพ 4 เดือน 
5.วีซ่าทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
6.บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรสีชมพู)

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ 
นายจ้างบุคคลธรรมดา (6 ชุด)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แผนที่บ้าน
 • นายจ้างนิติบุคคล (6 ชุด)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านให้เพิ่มเอกสารเจ้าบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าบ้าน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน)
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

กรณีรับเหมาก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง อายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดิน สถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่สถานที่ก่อสร้าง
 • กรณีเป็นกิจการอื่นๆ จะต้องมีเอกสารเพิ่ม
 • เติม เช่น สัญญาเช่าแผง,ทะเบียนการค้า

ค้าขาย,แผงลอย

 • ร้านอาหาร
 • กิจการอื่นๆ
 • การเกษตร (เพิ่มสำเนาโฉนดที่ดิน)
 • กรณีเช่าสถานที่

 

สัญญาเช่า

 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
 • แผนที่
 • แรงงานต่างด้าว
 • รูปถ่ายแรงงาน ถือ ข้อมูล ตามตัวอย่าง
 • รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 รูป พื้นหลังสีขาว
 • สำเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)
 • สำเนาวีซ่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนแรงงานงาน (ถ้ามี)
 • สำทะเบียนบ้านที่ประเทศแรงงาน (ถ้ามี)
 • ถ้าไม่มีเอกสารอะไรเลย จะมีการสอบถามประวัติเพิ่มเติม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุ สัญชาติ เพศ เบอร์โทรศัพท์
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด