ข่าว

ครม.ไฟเขียวเสนอ 6อุทยาน1ป่าชายเลน เตรียมเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก

ครม.ไฟเขียวเสนอ 6อุทยาน1ป่าชายเลน เตรียมเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะรัฐมนตรีสัญจร เห็นชอบ เสนอ 6 อุทยานแห่งชาติ 1 ป่าชายเลนครอบคลุม 2.8 พันตร.กม. แหล่งมรดกทางธรรมชาติ พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก  

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64  การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ที่จ.กระบี่ ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้ 
      

 1. เห็นชอบเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้น พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก   
         

2. เห็นชอบให้ ทส. (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) นำเสนอแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกต่อศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

 สาระสำคัญของเรื่อง 
        

ทส. เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “เอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้น พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก” ซึ่งจะใช้นำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 (วันที่ 15 เมษายน 2565) เพื่อให้การรับรองการเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก

 

โดยพื้นที่ที่นำเสนอขึ้นทะเบียนประกอบด้วย 6 พื้นที่อุทยาน และ 1 พื้นที่ป่าชายเลน ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด (จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต) พื้นที่รวม 2,908 ตารางกิโลเมตร (ประกอบด้วยพื้นที่นำเสนอ 1,159.55 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่กันชน 1,748.45 ตารางกิโลเมตร) โดยแบ่งตามลักษณะทางระบบนิเวศเป็น 3 ลักษณะ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

ครม.ไฟเขียวเสนอ 6อุทยาน1ป่าชายเลน เตรียมเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
       

 ทั้งนี้ การเสนอพื้นที่เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
         

1. จัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ซึ่งรวบรวมสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งหมดภายในประเทศ

* โดย ทส. ได้เสนอเอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้นให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อให้ได้รับการรับรองการเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) (ตามที่ ทส. เสนอมาในครั้งนี้)  
       

 2. เลือกรายชื่อสถานที่ที่ต้องการเสนอชื่อมาจากบัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อจัดทำเป็นแฟ้มข้อมูล (Nomination File) 
         

3. แฟ้มข้อมูลจะถูกตรวจสอบและพิจารณาจากองค์กร 2 แห่ง ได้แก่ สภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (International Council on Monuments and Sites) และสหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ (World Conservation Union) ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาอยู่ภายใต้คณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) ก่อนให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการมรดกโลก** 

 

** โดย ทส. จะเสนอเอกสารเพื่อเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและมอบหมายให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเป็นผู้ลงนามในเอกสารนำเสนอการเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลก ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
         

4. คณะกรรมการจะจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ (World Heritage Committee Session) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อตัดสินว่าสถานที่ที่ได้รับการเสนอชื่อแห่งใดที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ  
         

โดยที่ขณะนี้การนำเสนอแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ พื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันอยู่ในขั้นตอนที่ (1) การจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ซึ่งหากประเทศไทยดำเนินการจัดส่ง “เอกสารบัญชีรายชื่อเบื้องต้น พื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก” ให้ศูนย์มรดกโลกได้ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 จะได้รับการนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 เพื่อให้ได้การรับรองการเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลกและจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อจัดส่งเอกสารการนำเสนอเป็นมรดกโลกได้ในปี 2566 
 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด