ข่าว

1 ธ.ค. นี้ 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ เปิด "ขึ้นทะเบียนแรงงานต่าวด้าวรอบใหม่"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

1 ธ.ค. นี้ 50 สำนักงานเขต เปิด "ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่" ผู้ประกอบการสามารถยื่นจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย มีแนวโน้มของสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนในระดับคงที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง และผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 31/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจการที่ได้รับอนุญาต สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด ประกอบกับสำนักทะเบียนกลาง ได้มีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่แรงงานคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 64 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล 

มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 


1.ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต เปิดให้บริการงานทะเบียน จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และจัดทำบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป ณ ฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขต 


2.กำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) วันราชการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ไม่เกิน 30 ราย/วัน และวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ไม่เกิน 50 ราย/วัน เพื่อลดความหนาแน่นของคนต่างด้าวที่มารับบริการ โดยให้นายจ้างสถานประกอบการ ยื่นขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ด้วยระบบจองคิวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http//nonthaiidbkk bangkokgo.th ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.64 เป็นต้นไป 


3.ใช้มาตรการแอปพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

4.ดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) พร้อมกับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ 

 

5.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นการให้บริการงานทะเบียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
 

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด