ข่าว

แจ้งเข้า-ออก "ผู้ประกันตน" นายจ้างละเลยระวังผิดกฎหมาย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กฎหมายแรงงานระบุชัดแจ้งเข้า-ออก "ผู้ประกันตน" นายจ้างต้องแจ้งขึ้นทะเบียนใหม่ภายใน 30 วัน ละเลยไม่ปฏิบัติตามระวังผิดกฎหมาย

ประกันสังคม อัปเดตข้อมูลสำหรับนายจ้างเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่นายจ้างจำเป็นต้องรู้ นายจ้างจะต้องแจ้งขึ้นทะเบียน และแจ้งสิ้นสุดความเป็น ผู้ประกันตน อย่างเคร่งครัดนะ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์แก่ ผู้ประกันตน นั่นเอง 

  • สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการตั้งแต่ 1️ คนขึ้นไป ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) 

 

  • นายจ้างมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วัน กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงาน ให้นายจ้างแจ้งการออกจากงานพร้อมระบุสาเหตุการออกจากงาน โดยใช้หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส. 6-09) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่ลูกจ้างลาออก

 

  • นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป (มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ในวันที่เข้าทำงาน) จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง พร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ ภายใน 30 วันนับแต่ลูกจ้างเข้าทำงานเช่นกัน (สปส.1-30) 

 

  • แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีที่มีลูกจ้างลาอออกจากงานหรือเลิกจ้าง ให้นายจ้างแจ้งการอออกจากงานภายในวันที่ 16 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)

ข้อกฎหมายสำคัญที่นายจ้างต้องรู้ 

  • นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ยื่นแบบยื่นแบบรายกาขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน 

 

  • ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความในแบบรายการที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคมเปลี่ยนแปลงไปให้นายจ้างแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพิ่มเติมรายการภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

  • นายจ้างผู้ใดเจตนาไม่ยื่นแบบรายงานต่อสำนักงานประกันสังคมภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงานประกันสังคมขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการภายในระยะเวลาที่กำหนดมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

 

  • นายจ้างผู้ใดยื่นแบบยื่นแบบรายงานตามมาตรา34 หรือแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการอันเป็นเท็จ หรือไม่นื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
     

โดยมีช่องทางอำนวยความสะดวกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ e-service ขั้นตอนดังนี้ 
เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

นายจ้างทำการลงทะเบียนขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต มีอีเมล์ตอบกลับให้พิมพ์แบบ สปส.1-05
นำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติ USER PASSWORD ให้แก่นายจ้าง โดยจะตอบกลับทางอีเมล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด