ข่าว

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์ 14 ราย ประกาศลงราชกิจจาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์ รวม 14 รายดังนี้

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.64  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์  โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานสถาบัน สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม ๑๔ ราย ดังนี้

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ สังกัดคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

๑. รองศาสตราจารย์มานี รักษาเกียรติศักดิ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำ รงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

๒. รองศาสตราจารย์พรชัย มูลพฤกษ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์ 14 ราย  ประกาศลงราชกิจจาฯ

 

๓. รองศาสตราจารย์กิตติณัฐ กิจวิกัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโร สังกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

๔. รองศาสตราจารย์ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๕. รองศาสตราจารย์อติพร อิงค์สาธิต สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

๖. รองศาสตราจารย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

๗. รองศาสตราจารย์รังสิมา วณิชภักดีเดชา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาตจวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

 

๘. รองศาสตราจารย์บรรพต สิทธินามสุวรรณ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

รองศาสตราจารย์ศิริกุล มะโนจันทร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์สรศาสตร์ สุขเจริญสิน สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะพัฒนาการ เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

. รองศาสตราจารย์หทัยกานต์ มนัสปิยะ สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการพอลิเมอร์ สังกัดวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

๒. รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ วิชิรมาลา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์ 14 ราย  ประกาศลงราชกิจจาฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ