ข่าว

อัปเดตพื้นที่คุมโควิด-19 แต่ละจังหวัดปรับระดับความเข้มข้นอย่างไรบ้าง

อัปเดตพื้นที่คุมโควิด-19 แต่ละจังหวัดปรับระดับความเข้มข้นอย่างไรบ้าง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตรวจความเข้มข้นพื้นที่แต่ละจังหวัด รับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ล่าสุดราชกิจจาฯ เปิดบัญชี ระดับพื้นที่ความเข้มข้นในสถานการณ์อย่างไรบ้าง

14  พ.ย. 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ภายหลังราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ข้อกำหนดในการปรับลดระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดง เหลือ 6 จังหวัด และคงมาตรการเคอร์ฟิว ตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีสาม ไปถึง 30 พ.ย. โดยเริ่มมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.64  

 

วันเดียวกันนั้น ราชกิจจาฯ ยังได้เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่21/2564  เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนั้น 

 

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อัปเดตพื้นที่คุมโควิด-19 แต่ละจังหวัดปรับระดับความเข้มข้นอย่างไรบ้าง

อำศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

 

กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงำนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติกำร ให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้ำระวังสูงตำมบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้าย

 

คำสั่งนี้ สำหรับพื้นที่นำร่องด้ำนกำรท่องเที่ยวจะเป็นไปตาบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 18/2564 เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่ง เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

 

มาอัปเดตไปพร้อมกันๆ แต่ละจังหวัดอยู่ในระดับสีความเข้มข้นต่อการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิดอย่างไรบ้าง  

 

สำหรับบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 21/2564  ลงวันที่ 12  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือ สีแดงเข้ม  รวมทั้งสิ้น 6  จังหวัด

 

1. จังหวัดตาก 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช 3. จังหวัดนราธิวาส 4. จังหวัดปัตตานี 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง รวมทั้งสิ้น 39  จังหวัด

 

1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดจันทบุรี 4. จังหวัดฉะเชิงเทรา 5. จังหวัดชลบุรี(ยกเว้นอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และ อำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่)  6. จังหวัดชุมพร 7 . จังหวัดเชียงราย 8. จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และ อำเภอแม่แตง) 9. จังหวัดตรัง 10 . จังหวัดตราด (ยกเว้นอำเภอเกาะช้าง) 11. จังหวัดนครนายก 12. จังหวัดนครปฐม 13. จังหวัดนครราชสีมา 14. จังหวัดนครสวรรค์ 15. จังหวัดนนทบุรี 16. จังหวัดปทุมธานี   

 

17. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ยกเว้นตำบลหัวหิน และตำบลหนองแก) 18. จังหวัดปราจีนบุรี 19. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20. จังหวัดพัทลุง 21 . จังหวัดพิจิตร 22. จังหวัดพิษณุโลก 23. จังหวัดเพชรบุรี(ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอ า) 24 . จังหวัดเพชรบูรณ์ 25. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม) 26 . จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด) 27. จังหวัดราชบุรี 28. จังหวัดลพบุรี 29. จังหวัดสตูล 30. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 31. จังหวัดสมุทรสงคราม 32. จังหวัดสมุทรสาคร

 

33. จังหวัดสระแก้ว 34. จังหวัดสระบุรี 35. จังหวัดสุพรรณบุรี 36. จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ยกเว้นเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า) 37. จังหวัดอ่างทอง 38. จังหวัดอุดรธานี(ยกเว้นอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม) 39. จังหวัดอุบลราชธานี

 

พื้นที่ควบคุม หรือ พท.สีส้ม รวมทั้งสิ้น 23  จังหวัด

 

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดกำแพงเพชร 3. จังหวัดชัยนาท 4. จังหวัดชัยภูมิ  5. จังหวัดบุรีรัมย์(ยกเว้นอำเภอเมืองบุรีรัมย์) 6. จังหวัดแพร่ 7. จังหวัดพะเยา 8. จังหวัดมหาสารคาม 9. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10. จังหวัดยโสธร 11.. จังหวัดร้อยเอ็ด

 

12. จังหวัดลำปาง 13. จังหวัดลำพูน 14. จังหวัดเลย (ยกเว้นอำเภอเชียงคาน) 15. จังหวัดศรีสะเกษ 16. จังหวัดสิงห์บุรี 17. จังหวัดสุโขทัย 18. จังหวัดสุรินทร์ 19. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอท่าบ่อ) 20. จังหวัดหนองบัวลำภู 21. จังหวัดอุทัยธานี 22. จังหวัดอุตรดิตถ์ 23. จังหวัดอำนาจเจริญ

 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือ พท.สีเหลือง รวมทั้งสิ้น 5 จังหวัด

 

1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดน่าน 3. จังหวัดบึงกาฬ 4. จังหวัดมุกดาหาร 5. จังหวัดสกลนคร

 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า ) จำนวน 4 จังหวัด

1.กรุงเทพมหานคร  2. จังหวัดกระบี่  3. จังหวัดพังงา   4.จังหวัดภูเก็ต

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม ....

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๒๑/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด