ข่าว

ศููนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ชู ผลสำเร็จเกษตรกรปลูก "ข้าวอินทรีย์"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ชู ผลสำเร็จเกษตรกรปลูก "ข้าวอินทรีย์" สู่การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น มีการใช้สารเคมีในการผลิตที่น้อยลง ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้

นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นร่วมกับสำนักงานการเกษตรจังหวัดมหาสารคามได้เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในชุมชนเรื่องการลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรโดยวิธีการชีวภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้สารชีวภาพในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำการเกษตร และได้เข้ามาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพ ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น มีการใช้สารเคมีในการผลิตที่น้อยลง

 

นอกจากนั้นยังสามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในอดีตมีการทำนาที่ไม่ได้อ้างอิงตามหลักวิชาการกันเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิตได้ ศูนย์จึงเข้าไปมีบทบาทในการให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอย่างถูกวิธี ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เหมาะสมและได้มาตรฐานสินค้าเกษตร "ข้าวอินทรีย์" เพื่อให้เกษตรกรได้รู้ถึงการขั้นตอนและวิธีการทำการเกษตรแบบปลอดภัยและทำให้เกษตรกรเข้าใจถึงประโยชน์ของการวางแผนการผลิตส่งผลให้ในขั้นตอนการผลิตข้าวในปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นายคริตทวัล วงศ์ษาจันทร์  ประธานกลุ่ม "ข้าวอินทรีย์" บ้านหนองห้าง ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า กลุ่มตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านหนองห้าง ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  ได้มีการรวมกลุ่มกันผลิต "ข้าวอินทรีย์" ปี 2556 เพื่อต้องการบริโภคข้าวปลอดสารเคมี ดีต่อสุขภาพ และจำหน่ายภายในกลุ่มในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

 

เมื่อปี 2562 กลุ่มได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิต "ข้าวอินทรีย์" ปัจจุบันกลุ่มอยู่ระหว่างการตรวจรับรอง T3 ในการขอมาตรฐาน "ข้าวอินทรีย์"

ศููนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ชู ผลสำเร็จเกษตรกรปลูก "ข้าวอินทรีย์"
 

 

ศููนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ชู ผลสำเร็จเกษตรกรปลูก "ข้าวอินทรีย์"

"กลุ่มข้าวอินทรีย์" บ้านหนองห้าง ได้เป็นกลุ่มเกษตรกรชุมชนต้นแบบการส่งเสริมการผลิต "ข้าวอินทรีย์" อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามโดยมีเครือข่ายทั้งสิ้น 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านหนองห้าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านดงเค็ง กลุ่มศูนย์ข้าวอินทรีย์ชุมชนหนองเม็ก กลุ่มข้าวอินทรีย์ดงสมัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนม่วง กลุ่มรวมพลังปลูกข้าวอินทรีย์โนนแคน 1 กลุ่มรวมพลังปลูกข้าวอินทรีย์โนนแคน 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหนองฮี กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านดอนหมีพัฒนา และกลุ่มข้าวอินทรีย์ชุมชนลำพลับพลา ซึ่งทั้ง 10 กลุ่มเครือข่ายตั้งอยู่ในพื้นที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (GI)

ศููนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ชู ผลสำเร็จเกษตรกรปลูก "ข้าวอินทรีย์"

 

ศููนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ชู ผลสำเร็จเกษตรกรปลูก "ข้าวอินทรีย์"

กลุ่มมีการแปรรูปเป็นข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์(แพ็คสุญญากาศ), ข้าวกล้องอินทรีย์(แพ็คสุญญากาศ) , ข้าวกล้องงอกอินทรีย์(แพ็คสุญญากาศ) ,ครีมกันแดดบำรุงผิวหน้า , ข้าวกล้องงอกควินัว, เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผงพร้อมชง โดยมีช่องทางการจำหน่าย เพจ facebook ก.คริตทวัล วงศ์,ข้าวใบตาล ,มหาสินค้าเด่น (กระทรวงพาณิชย์) ,line 0986084226 ,หน่วยงานของรัฐ (พัฒนาชุมชน) และบูทต่างๆ

 

ด้านนายเด่นชัย  ชาวสวน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตนลาออกจากงานประจำเพื่อกลับมาทำการเกษตรที่ภูมิลำเนากับครอบครัว หลังจากกลับมาทำการเกษตรได้ไม่นานก็ได้เรียนรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ในการทำการเกษตร ทั้งปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูง ราคาผลผลิตที่ตกต่ำ มีการใช้สารเคมีในการผลิตปริมาณมาก ส่งผลทำให้มีสารอันตรายปนเปื้อนในผลผลิต ส่งผลเสียต่อร่างกาย และทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรอบของพื้นที่

 

จากนั้นจึงพยายามค้นหาความรู้ทางการเกษตรในด้านต่าง ๆ และได้สนใจการทำการ "เกษตรแบบอินทรีย์"โดยได้ขอความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นในการอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์อย่างถูกวิธี เพื่อต้องการที่จะลดการใช้สารเคมีในการขั้นตอนการผลิตให้ลดลง และเป็นต้นแบบของการทำการเกษตรแบบอินทรีย์

 

เมื่อเห็นถึงประโยชน์และความปลอดภัยที่ได้รับจากการทำการเกษตรแบบอินทรีย์แล้วนั้น จึงลงมือทำการเกษตรแบบอินทรีย์และมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ให้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพราะต้องการที่จะลดการใช้สารเคมีในชุมชนให้ได้มากที่สุดจึงได้พัฒนาพื้นที่แปลงของตนเองเป็นศูนย์ให้ความรู้เรื่องการทำการ "เกษตรแบบอินทรีย์" และมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำการเกษตรแบบอินทรีย์แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจอีกด้วย

 

ปัจจุบันกลุ่มมีการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงสภาพการผลิต แปรรูปผลผลิตข้าวโดยนำเทคโนโลยีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยในเรื่องการอบแห้งแผ่นข้าวเกรียบ  ข้าวไรเบอร์รี่อินทรีย์ (แพ็คสุญญากาศ) ข้าวฮางงอกอินทรีย์ (แพ็คสุญญากาศ) ข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์(แพ็คสุญญากาศ) ข้าวกล้องอินทรีย์(แพ็คสุญญากาศ) ข้าวเหนียวดำลืมผัว (แพ็คสุญญากาศ) ข้าวฮางงอกอินทรีย์จากข้าวเหนียวกข.6 (แพ็คสุญญากาศ) เห็ดอัดก้อน ข้าวโป่ง มีช่องทางการจำหน่ายทั้งในชุมชน ลาซาด้า หน่วยงานของรัฐ เพจ facebook ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ บ้านหนองฮี line 084-5297120 และบูทต่างๆ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ