ข่าว

นายกฯผุดนโยบาย "1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกฯ บรรยายวปอ .ไอเดียบรรเจิดผุดนโยบาย "1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน” แนะดึงเยาวชนมีส่วนร่วมนำยุทธศาสตร์ชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ขับเคลื่อนประเทศ  

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 64 ย้ำนักศึกษาทุกคนแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน แนะดึงเยาวชนมีส่วนร่วมนำยุทธศาสตร์ชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ขับเคลื่อนประเทศ  ชูแนวคิด “1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน”

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี  กล่าวบรรยายเรื่อง "บทบาทของภาครัฐ เอกชน และการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ" ย้ำไทยที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีความแข็งแกร่ง อาหารและทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมนานาประเทศ รัฐบาลเตรียมความพร้อมประเทศในการรองรับการพัฒนาอย่างก้าวหน้าของประเทศและประชาคมโลก

รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า  "ความมั่นคงแบบองค์รวม" หรือ Comprehensive Security"   ซึ่งมาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศ เช่น ความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ สาธารณภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ฯลฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เปิดการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 64 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64

 

และปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น ข้อกำหนด กฎหมาย หรือพันธกรณีระหว่างประเทศ การแย่งชิงแรงงานและเงินทุน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชน ภาวะโลกร้อนและสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ทั้งนี้  รัฐบาลจึงได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ  เพื่อยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง " ผ่านกลไก "ประชารัฐ"
 
นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า "การป้องกันประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานนั้น ทุกภาคส่วนมีบทบาทและความสำคัญทั้งสิ้น"   ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ไทยเป็นผู้เล่นสำคัญในเวทีโลก ยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตามทิศทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เศรษฐกิจไปสู่  "Value–BasedEconomy"  และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจแบบ BCG ที่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของนานาชาติเรื่องการลดการปล่อยการเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศของโลก

 

รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ข้าราชการมาเข้าไปแก้ปัญหาหนี้รายครัวเรือนให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด "1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน" เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
 

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงศักยภาพของเยาวชนของไทย โดยยกตัวอย่างเยาวชนไทย  2 ราย ที่ได้รับคัดเลือกจาก เยาวชนทั่วโลก ให้เข้าร่วมในการเสนอแนวคิดในการประชุมเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศโลกภายใต้การพัฒนาแบบยั่งยืน ท่ีจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 ที่ประเทศอิตาลี จึงอยากให้นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 64 ช่วยกันระดมความคิด ดึงกลุ่มเด็กเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มพลังทางความคิดที่สาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อคิดเห็น และเติมเต็มประสบการณ์ร่วมกันกับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ เพื่อร่วมกันเตรียมพร้อมรับมือในอนาคต

 

นายกฯผุดนโยบาย "1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน"

ทั้งเรื่องสภาวะโลกร้อน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือการนาแนวคิดเศรษฐกิจแบบ BCG ซึ่งเป็นวาระหลักของการประชุม APEC ในปีหน้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  มาปฏิบัติและร่วมกันรักษาแผ่นดินไทยนี้ไว้ตลอดไป

affaliate-3
logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด