ข่าว

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์จำนวน 6 ราย ประกาศลงราชกิจจา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งศาสตราจารย์จำนวน 6 ราย

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมบูรณ์ จำนวน 6 ราย ดังนี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ภารดี คุณาวิศรุต สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำ แหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์จำนวน 6 ราย ประกาศลงราชกิจจา

มหาวิทยาลัยมหิดล 1. รองศาสตราจารย์วิภา จึงจตุพรชัย สังกัดสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดสถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561

 

2. รองศาสตราจารย์สมชาย อมรโยธิน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ณัฏฐา ทองจุล สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์องอาจ นัยพัฒน์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์จำนวน 6 ราย ประกาศลงราชกิจจา

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ธงชัย ประฏิภาณวัตร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด