ข่าว

เปิดกลยุทธ์ 5 Smart "รับเปิดประเทศ" ปลอดภัย

เปิดกลยุทธ์ 5 Smart "รับเปิดประเทศ" ปลอดภัย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปลัดสธ. ใช้กลยุทธ์ 5 Smart รองรับการเปิดประเทศสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพ ให้ประชาชนใช้ชีวิตวิถีใหม่ โดยประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมมาตรการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนกลับมาใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยเร็ว 

 

โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ประสานการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เกิดการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal, สร้างความเชื่อมั่นด้านสุขภาพ ลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด19, ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัว และเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคแบบครอบจักรวาล Universal Prevention

 

เปิดกลยุทธ์ 5 Smart "รับเปิดประเทศ" ปลอดภัย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายได้กำหนดกลยุทธ์ 5 Smart ประกอบด้วย

 1. การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย (smart Reopening)
 2. มุ่งเน้นเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง/เปราะบาง พื้นที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง และกิจการเสี่ยง (Smart Control )
 3. การยกระดับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Smart Health Preparedness)
 4. การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารความเสี่ยง (Smart Information Technology and Communication)
 5. การสร้างกลไกการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Smart Mechanism and Participation) 

เปิดกลยุทธ์ 5 Smart "รับเปิดประเทศ" ปลอดภัย

วัดความสำเร็จได้จาก

 1. ประชาชนร่วมมือร่วมใจใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรม/กิจการ ภายใต้มาตรการควบคุมโรค
 2. ประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ 70% ภายใน ปี 2564  
 3. ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ให้สงบตามแนวทางที่กำหนด
 4. มีผู้ป่วยโควิด 19 อาการรุนแรงครองเตียงในโรงพยาบาลไม่เกิน 60 - 80%
 5. อัตราเติบโต GDP เพิ่มขึ้น
 6. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด 19 ถึง 80% และปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention โดยขับเคลื่อนพร้อมกับมาตรการหลักกระทรวงสาธารณสุข คือ V: Vaccine ทุกภาคส่วนร่วมมือกันนำประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด

เปิดกลยุทธ์ 5 Smart "รับเปิดประเทศ" ปลอดภัย

เพื่อสร้างความปลอดภัย U: Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา C : Covid Free Setting สถานที่บริการมีความพร้อม ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบ และ A: ATK  เพื่อเฝ้าระวังและตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง 

logoline