ข่าว

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง "นายทรงศัก สายเชื้อ" เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 9  พ.ย. 64  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2558  นั้น

 

ต่อมา นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปี เป็นเหตุให้ ตำแหน่งว่างลง

 

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 8 (1 ) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560  

 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 228  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายทรงศัก สายเชื้อ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม.....   พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ