ข่าว

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส 202 ตำแหน่งลง ราชกิจจาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโสจำนวน 202 ตำแหน่ง ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน   202 ราย 

 

6 พ.ย.64  ผู้สื่อรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่ง ในศาลต่าง ๆ จำนวน 202 ราย ดังนี้

1. นายสุทธิโชค เทพไตร รัตน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

 

2. นายธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

 

3. นายสุพจน์ แสงประชากุล ผู้พิพากษาอาวุโสใน ศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2

 

4. นายจตุรงค์ นาสมใจ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1

 

5. นาย วีรวิทย์ สายสมบัติ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส 202 ตำแหน่งลง ราชกิจจาฯ

6. นายสุพจน์ ธำรงเวียงผึ้ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 6

 

7. นายอำนาจ พวงชมภู ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์ภาค 7

 

8. นายสุภกิจ กิตสัมบันท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5

 

9. นายประพนธ์ กองมะลิกันแก้ว ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2

 

10. นายประสิทธิ์ สนามชวด ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์

 

11. นายประเสริฐ โกวิทยา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 8 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 9 

 

12. นายอรรณพ จุฬาพิมพ์พันธุ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1

 

 13. นางกฤษณี เยพิทักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์ภาค 1

 

14. นายฉันทวัธน์ วรทัต ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส 202 ตำแหน่งลง ราชกิจจาฯ

15. นายเอกชัย เหลี่ยมไพศาล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา อาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2

16. นายสรศักดิ์ ศรีพิชญาการ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดล าพูน

 

17. นายราเชนทร์ วัชรพงศ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

 

 18. นายเมธา ธรรมพนิชวัฒน์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

 

19. นายชัยพร สมบุญวงค์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์ภาค 2

 

 20 . นายบุญทอง ปลื้มวรสวัสดิ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

 

21. นางศุภลักษณ์ พิชญเวคิน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

 

22. นายสุรพล สนธยานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งธนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

 

23. นายธีระเดช ยุวชิต ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์ภาค 2

 

24. นายเลิศลภ กิตติถนอม ผู้พิพากษ าอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2

 

25. นายสุพจน์ บำเพ็ญวัฒนา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำ รงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 3

 

26. นายประเสริฐ เลิศพูนวศิน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 6

 

27. นายประวิตร ประคำโทน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

 

28. นางสาววรมน ธนกนก ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

 

29 . นายขจรเดช คงแสงชู ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 6

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส 202 ตำแหน่งลง ราชกิจจาฯ

30 . นายเดชา สร้อยสุวรรณ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์   เป็นต้น 

 

คลิกอ่าน ฉบับเต็ม  ...

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส 202  ตำแหน่ง 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ