ข่าว

โปรดเกล้าฯอดีตปธ.ศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิศาลปค.สูงสุด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอดีตประธานศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด

3 พ.ย. 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามประกาศลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ นั้น

 

โดยที่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ และต้องพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐

แต่ยังไม่พ้นจากตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองตามมาตรา ๒๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๑๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองในการประชุมครั้งที่ ๒๘๓-๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

 

โปรดเกล้าฯอดีตปธ.ศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิศาลปค.สูงสุด

จึงได้มีมติแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำ รงตำแหน่งตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จนกว่า ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา ให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิในศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

คลิกอ่าน ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด [นายปิยะ ปะตังทา]

ข่าวยอดนิยม