ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ประกันสังคม" ปรับสัดส่วนนำเงินไปลงทุนในและตปท. แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ คณะกรรมการประกันสังคม ปรับสัดส่วนการนำเงิน "ประกันสังคม" ไปลงทุนในประเทศและต่างประเทศ มีผลบังคับใช้แล้ว  

 

ผู้ประกันสังคมเช็คเลย   "ราชกิจจาฯ" ออกประกาศคณะกรรมการประกันสังคม ปรับสัดส่วนการนำเงินประกันสังคมไปลงในประเทศและต่างประเทศ มีผลบังคับใช้แล้ว  

 

2 พ.ย.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา  ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือสัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

 

โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือสัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศตามสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (SAA) พ.ศ. 2565 - 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน กองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 - 2567

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (ค) แห่งระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วย การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

  • 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  • 2. ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือสัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือสัดส่วนการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

“ข้อ 3 การลงทุนในต่างประเทศตามระเบียบคณะกรรมการ สำนักงานประกันสังคม มีอำนาจนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละสามสิบสองของเงินกองทุน”

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

 

สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการประกันสังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ "ประกันสังคม" ปรับสัดส่วนนำเงินไปลงทุนในและตปท. แล้ว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ